မဂၤလာပါခင္ဗ်ာ :::: ကၽြန္ေတာ္တင္သမွ် Post ေလးမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္ေလ႕လာဖူးသမွ်ကို ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းအားလံုးလည္း ကၽြန္ေတာ္႕ site မွႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ႕ မည္႕သည္႕ Post ကိုမဆို ျမန္မာ IT နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးေစလိုပါတယ္ဗ်ာ။ ::::

Mogok

Friday, November 25

Window Shortcut Key မ်ားကိုေလ႕လာၾကည္႕မယ္

               
                      ေသခ်ာေလ႕လာၾကည္႕ရင္ေတာ႕ အက်ိဳးရွိမွာပါ။ Shortcut Kye နဲ႕သံုးတာ က Mouse နဲ႕အသံုး
ျပဳတာထက္ပိုျပီး ျမန္တယ္ဗ်။ နည္းနည္းလည္း လူရွိန္တာေပါ႕ဗ်ာ။ ကြန္ျပဴတာ ကၽြမ္းက်င္မႈကိုၾကည္႕မယ္ဆို
ရင္ Shortcut Key အသံုးျပဳပုံကိုၾကည္႕ျပီးအကဲခတ္ၾကတယ္လို႕ေရွးကေနာင္ေတာ္ၾကီးမ်ားထံမွာ ၾကားနာဖူး
ပါတယ္ဗ်ာ။ ေအာက္မွာေလ႕လာၾကည္႕ၾကပါေနာ္။Alt + F File menu options in current program

Alt + E Edit options in current program

F1 Universal help (for all programs)

Ctrl + A Select all text

Ctrl + X Cut selected item

Shift + Del Cut selected item

Ctrl + C Copy selected item

Ctrl + Ins Copy selected item

Ctrl + V Paste

Shift + Ins Paste

Home Go to beginning of current line

Ctrl + Home Go to beginning of document

End Go to end of current line

Ctrl + End Go to end of document

Shift + Home Highlight from current position to beginning of line

Shift + End Highlight from current position to end of line

Ctrl + f Move one word to the left at a time

Ctrl + g Move one word to the right at a time

MICROSOFT® WINDOWS® SHORTCUT KEYS

Alt + Tab Switch between open applications

Alt +

Shift + Tab

Switch backwards between open

applications

Alt + Print

Screen

Create screen shot for current program

Ctrl + Alt + Del Reboot/Windows® task manager

Ctrl + Esc Bring up start menu

Alt + Esc Switch between applications on taskbar

F2 Rename selected icon

F3 Start find from desktop

F4 Open the drive selection when browsing

F5 Refresh contents

Alt + F4 Close current open program

Ctrl + F4 Close window in program

Ctrl + Plus

Key

Automatically adjust widths of all columns

in Windows Explorer

Alt + Enter Open properties window of selected icon

or program

Shift + F10 Simulate right-click on selected item

Shift + Del Delete programs/files permanently

Holding Shift

During Bootup

Boot safe mode or bypass system files

Holding Shift

During Bootup

When putting in an audio CD, will prevent

CD Player from playing

WINKEY SHORTCUTS

WINKEY + D Bring desktop to the top of other windows

WINKEY + M Minimize all windows

WINKEY +

SHIFT + M

Undo the minimize done by WINKEY + M

and WINKEY + D

WINKEY + E Open Microsoft Explorer

WINKEY + Tab Cycle through open programs on taskbar

WINKEY + F Display the Windows® Search/Find feature

WINKEY +

CTRL + F

Display the search for computers window

WINKEY + F1 Display the Microsoft® Windows® help

WINKEY + R Open the run window

WINKEY +

Pause /Break

Open the system properties window

WINKEY + U Open utility manager

WINKEY + L Lock the computer (Windows XP® & later)

OUTLOOK® SHORTCUT KEYS

Alt + S Send the email

Ctrl + C Copy selected text

Ctrl + X Cut selected text

Ctrl + P Open print dialog box

Ctrl + K Complete name/email typed in address bar

Ctrl + B Bold highlighted selection

Ctrl + I Italicize highlighted selection

Ctrl + U Underline highlighted selection

Ctrl + R Reply to an email

Ctrl + F Forward an email

Ctrl + N Create a new email

Ctrl + Shift + A Create a new appointment to your calendar

Ctrl + Shift + O Open the outbox

Ctrl + Shift + I Open the inbox

Ctrl + Shift + K Add a new task

Ctrl + Shift + C Create a new contact

Ctrl + Shift+ J Create a new journal entry

WORD® SHORTCUT KEYS

Ctrl + A Select all contents of the page

Ctrl + B Bold highlighted selection

Ctrl + C Copy selected text

Ctrl + X Cut selected text

Ctrl + N Open new/blank document

Ctrl + O Open options

Ctrl + P Open the print window

Ctrl + F Open find box

Ctrl + I Italicize highlighted selection

Ctrl + K Insert link

Ctrl + U Underline highlighted selection

Ctrl + V Paste

Ctrl + Y Redo the last action performed

Ctrl + Z Undo last action

Ctrl + G Find and replace options

Ctrl + H Find and replace options

Ctrl + J Justify paragraph alignment

Ctrl + L Align selected text or line to the left

Ctrl + Q Align selected paragraph to the left

Ctrl + E Align selected text or line to the center

Ctrl + R Align selected text or line to the right

Ctrl + M Indent the paragraph

Ctrl + T Hanging indent

Ctrl + D Font options

Ctrl + Shift + F Change the font

Ctrl + Shift + > Increase selected font +1

Ctrl + ] Increase selected font +1

Ctrl + Shift + < Decrease selected font -1

Ctrl + [ Decrease selected font -1

Ctrl + Shift + * View or hide non printing characters

Ctrl + f Move one word to the left

Ctrl + g Move one word to the right

Ctrl + h Move to beginning of the line or paragraph

Ctrl + i Move to the end of the paragraph

Ctrl + Del Delete word to right of cursor

Ctrl + Backspace Delete word to left of cursor

Ctrl + End Move cursor to end of document

Ctrl + Home Move cursor to beginning of document

Ctrl + Space Reset highlighted text to default font

Ctrl + 1 Single-space lines

Ctrl + 2 Double-space lines

Ctrl + 5 1.5-line spacing

Ctrl + Alt + 1 Change text to heading 1

Ctrl + Alt + 2 Change text to heading 2

Ctrl + Alt + 3 Change text to heading 3

F1 Open help

Shift + F3 Change case of selected text

Shift + Insert Paste

F4 Repeat last action performed (Word 2000+)

F7 Spell check selected text and/or document

Shift + F7 Activate the thesaurus

F12 Save as

Ctrl + S Save

Shift + F12 Save

Alt + Shift + D Insert the current date

Alt + Shift + T Insert the current time

Ctrl + W Close document

EXCEL® SHORTCUT KEYS

F2 Edit the selected cell

F5 Go to a specific cell

F7 Spell check selected text and/or document

F11 Create chart

Ctrl + Shift + ; Enter the current time

Ctrl + ; Enter the current date

Alt + Shift + F1 Insert new worksheet

Shift + F3 Open the Excel® formula window

Shift + F5 Bring up search box

Ctrl + A Select all contents of worksheet

Ctrl + B Bold highlighted selection

Ctrl + I Italicize highlighted selection

Ctrl + C Copy selected text

Ctrl + V Paste

Ctrl + D Fill

Ctrl + K Insert link

Ctrl + F Open find and replace options

Ctrl + G Open go-to options

Ctrl + H Open find and replace options

Ctrl + U Underline highlighted selection

Ctrl + Y Underline selected text

Ctrl + 5 Strikethrough highlighted selection

Ctrl + O Open options

Ctrl + N Open new document

Ctrl + P Open print dialog box

Ctrl + S Save

Ctrl + Z Undo last action

Ctrl + F9 Minimize current window

Ctrl + F10 Maximize currently selected window

Ctrl + F6 Switch between open workbooks/windows

Ctrl + Page up

& Page Down

Move between Excel® worksheets in the

same document

Ctrl + Tab Move between two or more open Excel® files

Alt + = Create formula to sum all of above cells

Ctrl + ‘ Insert value of above cell into current cell

Ctrl + Shift + ! Format number in comma format

Ctrl + Shift + $ Format number in currency format

Ctrl + Shift + # Format number in date format

Ctrl + Shift + % Format number in percentage format

Ctrl + Shift + ^ Format number in scientific format

Ctrl + Shift + @ Format number in time format

Ctrl + g Move to next section of text

Ctrl + Space Select entire column

Shift + Space Select entire row
Ctrl + W Close document
ကၽြန္ေတာ္ ရွာေဖြေလ႕လာခဲ႕ေသာ Website တစ္ခုမွ ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...