4/10/2016

♪ “ကြန္ရက္လံုၿခံဳမႈကိုတိုးတက္ေစမည့္နည္းလမ္းမ်ား” ♫


ယေန႔ေခတ္အခ်ိန္တြင္ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳမႈကိုကမၻာႏွင့္အ၀န္း ျပဳလုပ္လာၾကၿပီးအဆိုပါကြန္ရက္ေပၚ မွေန၍အေရးႀကီးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၾကသည္ျဖစ္ရာလံုၿခံဳမႈသည္ယခင္ကထက္အေရးႀကီးေသာေနရာ သို႔ေရာက္ရွိလာပါသည္။ကြန္ရက္ကိုၿမိဳ႕နယ္အႏွံ႕ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္သာမကအိမ္တြင္း၌ပါခ်ိတ္ဆက္ေန သည္ျဖစ္ရာယင္း၏လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာအေရးပါမႈကိုသတိျပဳမိေသာrouter ထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီမ်ားကယင္းတို႔router မ်ား ထဲ၌ လံုၿခံဳမႈအဆင့္တစ္ခုကိုမူလအေျခခံအေနႏွင့္ ထည့္သြင္းေပးခဲ့ပါသည္။

မိုဘိုင္းႏွင့္အိုင္တီဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ားႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားကကြန္ရက္လံုၿခံဳေရးကိုမည္မွ်ပင္အေလးထားသည္ဟု ဆိုေစကာမူလူအေတာ္မ်ားမ်ားမွာသူတို႔ ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ရွိသည့္လံုၿခံဳေရး ျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအသိအျမင္ နည္းပါးလ်က္ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။ကြန္ရက္လံုၿခံဳမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေယဘုယ်အားျဖင့္မည္သို႔စီမံေဆာင္ ရြက္ သင့္သည္။ကြန္ရက္လံုၿခံဳမႈပို၍တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္မည္သို႔ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ ...စသည္တို႔ကို ပညာရွင္မဟုတ္ေသာလူအေတာ္မ်ားမ်ားမသိၾကပါ။ထို႔ေၾကာင့္ေဆာင္ရြက္ သင့္သည့္ကြန္ရက္လံုၿခံဳမႈလုပ္ငန္းစဥ္အခ်ဳိ႕ကိုတင္ျပလိုပါသည္။
<Network Device List ကိုမ်က္ေျခမျပတ္ၾကည့္ပါ>
ေခတ္မီrouterအေတာ္မ်ားမ်ား၌ယင္းကတည္ေထာင္ထားေသာကြန္ရက္ထဲတြင္လာေရာက္ခ်ိတ္ဆက္သည့္ device အားလံုးကိုေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားသည့္အျပင္ယင္းတို႔အားrouter သံုးစြဲသူကလိုအပ္သလို စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ေပးထားသည္ကိုလည္းေတြ႕ရပါမည္။ကြန္ရက္အတြင္းရွိ device list မ်ားကိုေကာင္းမြန္စြာစီမံခန္႔ခြဲျခင္းအားျဖင့္ႀကိဳးမဲ့ကြန္ရက္ထဲ တြင္မေမွ်ာ္လင့္ေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ားေပၚေပါက္လာပါကအလြယ္တကူ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ Device list သည္ကြန္ရက္ထဲတြင္ လာေရာက္ ခ်ိတ္ဆက္ေသာhardware တစ္ခုခ်င္းစီ၏MAC address အားဖတ္႐ႈၿပီး ေဖာ္ထုတ္ထားျခင္းမည္ပါ၏။ထို႔ေၾကာင့္hardware တစ္ခု၏IP Address ကမည္သို႔ပင္ရွိေစကာမူdevice list တြင္ပါ၀င္ေသာပစၥည္းတစ္ခုစီ၏ အမည္ သည္သက္ဆိုင္ရာပစၥည္းႏွင့္အမွန္အကန္တြဲခ်ိတ္ထားၿပီးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ Device List အားစီမံခန္႔ခြဲခြင့္ေပးထားသည့္အတြက္ကြန္ရက္ပိုင္ရွင္သည္ အဆိုပါစာရင္းထဲရွိပစၥည္းမ်ားအားအမည္ေပးျခင္း၊တစ္ခါတစ္ရံတြင္ hardware class ခြဲျခားေပးျခင္းတို႔အားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ မိမိ ကြန္ရက္ထဲသို႔ပစၥည္းသစ္တစ္ခုလာေရာက္ခ်ိတ္ဆက္သည့္အခါတိုင္း ယင္းကိုdevice list ထဲသို႔ေပါင္းထည့္ရန္ႏွင့္ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၾကည့္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ အနည္းငယ္ေပးသင့္ပါသည္။ဤသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ျပႆနာတစ္ခု ေပၚလာသည့္အခါ ျပႆနာ၏ရင္းျမစ္ကိုအေျဖရွာ ရန္ အေထာက္အကူျပဳ ပါလိမ့္မည္။ထို႔ျပင္ပစၥည္းအသစ္တစ္ခုကြန္ရက္ထဲသို႔လာေရာက္ခ်ိတ္ဆက္သည္ကိုခ်က္ခ်င္း ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ ၿပီးခြင့္ျပဳခ်က္မရထားေသာdevice ျဖစ္ပါ ကခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲမ၀င္ႏိုင္ေၾကာင္းေျပာႏိုင္ပါလိမ့္မည္။
ကြန္ရက္ထဲတြင္device list တစ္ခုရွိ႐ံုမွ်ျဖင့္ကြန္ရက္လံုၿခံဳမႈကိုပိုမို အား ေကာင္း ေအာင္မျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္းယင္းlist ကမိမိ၏ကြန္ရက္ အေျခ အေနအားအနီးကပ္၍မ်က္ေျခမျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္စြမ္းကိုေပးသျဖင့္လံုၿခံဳ ေရးကိစၥအတြက္ေကာင္းေသာ အရာ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ကြန္ရက္ လံုၿခံဳမႈ အတြက္MAC address filtering သည္ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့၀င္ေရာက္ခ်ိတ္ဆက္ခြင့္ရရန္အျပင္းအထန္ႀကိဳးစားသူတစ္ေယာက္ေယာက္ရွိပါကယင္း filter သည္အ႐ူးလုပ္ခံရႏိုင္ေျခလည္းရွိပါ သည္။Router ကfilter စနစ္ကိုသံုးၿပီးကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ခြင့္ကို အလို အေလ်ာက္ပိတ္ဆို႔မည့္အစားမိမိမ်က္လံုးျဖင့္ကိုယ္တိုင္ၾကည့္႐ႈဆံုးျဖတ္ျခင္းကပို၍ေကာင္းမြန္ပါလိမ့္မည္။
<မူလအေျခခံအျဖစ္ထည့္သြင္းေပးလိုက္ေသာAdministrator Login Details မ်ားကိုေျပာင္းလဲအသံုးျပဳပါ>
Router တစ္ခု၀ယ္သည့္အခါယင္းႏွင့္အတူAdministrator account တစ္ခု ပါ၀င္လာၿပီးLogin ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကိုအလြယ္မွတ္သားမိေစရန္ ထည့္သြင္းေပးလိုက္ပါသည္။ပမာအားျဖင့္ဆိုေသာ္app lock မ်ားတြင္ ကနဦးအသံုးျပဳရန္ထည့္သြင္းေပးလိုက္ေသာPincodeသည္7777 ဟုရိွ ေနျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ပါသည္။ကနဦးထည့္သြင္းေပးလိုက္ေသာAdmin Login ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုလူအမ်ားစုကေျပာင္းလဲျခင္းမရွိဘဲ အသံုးျပဳၾကပါသည္။ႀကိဳးမဲ့ကြန္ရက္တစ္ခုအတြက္မူလအေျခခံထည့္သြင္းေပးလိုက္ေသာkey သည္ကြန္ရက္ထဲသို႔စပ္စပ္စုစု၀င္ေရာက္လိုသူတို႔ ေဘး အႏၲရာယ္မွအကာအကြယ္ေပးႏိုင္မည္ဟုယူဆေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ယင္းသည္အယူအဆအမွားတစ္ခုျဖစ္ေနပါသည္။အကယ္၍သာ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကကြန္ပ်ဴတာေပၚတြင္malware သံုးၿပီး၀င္ေမႊေသာ နည္းလမ္းမ်ဳိးျဖင့္ကြန္ရက္ထဲသို႔ေနာက္ေဖးေပါက္မွ၀င္ေမႊမည္ဆိုပါကထိုသူအေနျဖင့္router ထဲရွိAdmin ပိုင္စိုးေသာနယ္ေျမထဲသို႔အလြယ္တကူ ၀င္ေရာက္ေမႊေႏွာက္ခြင့္ရပါလိမ့္မည္။router တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္မူလ အေျခခံအားျဖင့္သတ္မွတ္ေပးထားေသာlogin ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို အြန္လိုင္းတြင္သြားေရာက္ရွာေဖြျခင္းမွာမ်ားစြာခက္ခဲလွသည္မဟုတ္ပါ။
router ထုတ္လုပ္သူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္သူတို႔၏ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဆိုင္ေသာ လက္စြဲစာအုပ္မရွိသူမ်ားအေရးႀကံဳလွ်င္အလြယ္တကူအသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္မူလအေျခခံAdmin Login ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကိုသူတို႔ပိုင္website မ်ား တြင္တင္ထားေလ့ရွိပါသည္။Router တစ္ခု၏ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ကို သိ႐ံုျဖင့္ Google Search ကိုသံုးၿပီးယင္းLogin detail တို႔ကိုရႏိုင္ေသာအေျခအေန ရွိရာ router တစ္ခုလက္၀ယ္သို႔ေရာက္သည္ႏွင့္တတ္ႏိုင္သမွ် ျမန္ျမန္ ဆန္ဆန္ပင္မူလအေျခခံAdmin Login ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို ေျပာင္းလဲ သံုးစြဲသင့္ပါသည္။လံုၿခံဳမႈရွိေသာlogin password သတ္မွတ္ရာ တြင္သံုးေသာအေျခခံစည္းမ်ဥ္းမွာအျပင္လူမ်ားအလြယ္တကူမွန္းဆျခင္းမျပဳႏိုင္မည့္စကားလံုးရွည္ရွည္ passwordကိုအဂၤါျပည့္စံုစြာသတ္မွတ္ရန္ျဖစ္ပါ သည္။ယင္းထဲတြင္စာလံုးအႀကီးအေသး၊သေကၤတႏွင့္ဂဏန္းမ်ားပါ၀င္သင့္ပါသည္။အဘိဓာန္တြင္ပါ၀င္ေသာ စာလံုးမ်ဳိးကိုမသံုးသင့္ပါ။
Password မ်ားကိုလံုး၀မေျပာင္းဘဲသံုးစြဲသည္ထက္စာလွ်င္တစ္ႀကိမ္ႀကိမ္ တြင္ ေျပာင္းလဲသံုးစြဲျခင္းကပို၍ေကာင္းပါသည္။Network ပိုင္ရွင္၏ ခြင့္ျပဳ ခ်က္မရွိဘဲတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကကြန္ရက္ထဲသို႔၀င္ေရာက္ခ်ိတ္ဆက္ရန္ႀကိဳးစားလာခဲ့လွ်င္passwordေျပာင္း လဲထားျခင္းကအဓိပၸါယ္ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။ကြန္ရက္ထဲသို႔ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့၀င္ေရာက္လိုသူတို႔အတြက္ password သည္လံုၿခံဳေရးအလႊာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ကြန္ရက္အားေဖာက္ထြင္းရန္ အျပင္းအထန္ႀကိဳးစားသူတို႔သည္ကြန္ရက္အားဖြင့္၀င္ရန္ႀကိဳးစားသည့္အခါတြင္ယင္းpassword ကိုေဖာက္ရန္ဦးစြာႀကိဳးစားရပါလိမ့္မည္။
<မသံုးလွ်င္Wi-Fi ကိုပိတ္ထားပါ>
ႀကိဳးသြယ္ကြန္ရက္စနစ္ကိုသံုးမည့္အစားႀကိဳးမဲ့ကြန္ရက္ကိုသံုးမည္။ယင္းကြန္ရက္ကိုတစ္ခ်ိန္လံုးဖြင့္၍ လည္းထားမည္ဆိုလွ်င္ယင္းႀကိဳးမဲ့ကြန္ရက္သည္ ဟက္ကာထြင္းေဖာက္၀င္ေရာက္ႏိုင္မည့္အခြင့္အလမ္းရွိေနသည္။ႀကိဳးမဲ့ ကြန္ရက္ကိုပိတ္ထားျခင္းသည္အေရးပါေသာအလုပ္မဟုတ္ပါ။router ၏ admin account အတိုင္း၀င္ၿပီးသက္ဆိုင္ရာအပိတ္ခလုတ္ေနရာတြင္ကလစ္ ႏွိပ္ရပါမည္။ယင္းေနာက္router လုပ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။Wi-fiႀကိဳးမဲ့ကြန္ရက္ ထက္စာလွ်င္ႀကိဳးသြယ္သံုးေသာEthernet - only ကြန္ရက္ကပို္၍ ေဖာက္ထြင္း ရခက္ပါသည္။

ဧဧသက္(ျဖိဳးဓနဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံု)
Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal


<<< ေအာက္မွာ Click တစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္။ >>>
 www.pyaephyo.com