6/22/2016

♪ “စီးပြားေရးႏွင့္ တစ္ကိုယ္ရည္က႑သုိ႔ အသြင္ေျပာင္းလာတဲ့ စမတ္ဖုန္းမ်ား” ♫


၂၀၁၆ ဧၿပီတြင္ ျမန္မာျပည္မွာ မိုဘိုင္းအသံုးျပဳသူေပါင္း ၄၀.၅ သန္း ရွိခဲ့ သည္။ လ်င္ျမန္စြာႀကီးထြားလာေသာ မိုဘိုင္း ေပါက္ဖြားမႈႏႈန္းႏွင့္ ဟန္းဆက္ မ်ားက်ယ္ျပန္႕စြာေရြးခ်ယ္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္အတူ ျမန္မာျပည္မွ သံုးစြဲသူမ်ား အထူးသျဖင့္ မုိဘိုင္းသံုးစြဲ သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အသံုးျပဳမႈ အေလ့အထကို အႀကီးအက်ယ္ေျပာင္းလဲလာၾကသည္။ မုိဘုိင္းအသံုးျပဳ အေလ့အထ အစီရင္ခံခ်က္တစ္ခုအရ အသံုးျပဳသူႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈမ်ားသည္ အသက္အုပ္စု ႏွင့္ က်ား၊ မကြာျခားမႈကိုလုိက္၍ ကြဲျပားသည္။ ေစ်းသင့္ေသာ တ႐ုတ္မိုဘုိင္း ပစၥည္း တံဆိပ္မ်ားရွိျခင္းသည္ ယင္းကို အႀကီးအက်ယ္တုိးျမင့္ေစေၾကာင္း ယခင္သုေတသနမွ ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခဲ့ သည္။ စမတ္ဖုန္းမ်ား၏ အရည္အေသြး ႏွင့္ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားသည္ မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ား၏ ၀ယ္ယူျခင္း ဆုိင္ရာအေလ့အထမွ (၄၉.၇%) ထိ သိသိသာသာသက္ေရာက္မႈရွိၿပီး ေစ်းႏႈန္းမွ (၂၇.၅%)၊ တံဆိပ္နာမည္မွ (၂၀.၅%)ႏွင့္ ဒီဇုိင္းမွ (၁၅.၂%) ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ႀကီးႀကီးမားမားေျပာင္းလဲ ႏုိင္သည္။

ထိုသုေတသနရွာေတြ႕ခ်က္မ်ားသည္ ႀကီးမားေသာ ေစ်းကြက္ ေျပာင္းလဲျခင္း မ်ားကိုၫႊန္ျပၿပီး ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္သူမ်ားအား ေစ်းကြက္ အလားအလာသစ္ မ်ားႏွင့္ သံုးစြဲသူဦးစားေပး မႈတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား အသိေပးျခင္းႏွင့္ ၫႊန္ျပျခင္းတြင္ စံနမူနာေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား အတိမ္းအေစာင္းမခံျဖစ္ေစပါ သည္။ ပစၥည္းမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ အမ်ိဳးအစား စံုလင္မ်ားျပားျခင္းသည္ ျမန္မာျပည္မွ အလြန္အမင္းငယ္ရြယ္ေသာ မိုဘိုင္း သံုးစြဲသူမ်ားကို ေသြးေဆာင္ေသာေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ပိုင္းျဖတ္ျခင္းသည္ ထိေရာက္မႈရွိပါ သည္။ေစ်းကြက္ အလားအလာ၊ သံုးစြဲသူဦးစားေပးမႈ၊ မိုဘိုင္းသံုးစြဲသူအေလ့ အထမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္အတူ Huawei သည္ ျမန္မာ ျပည္မွ ေဒသႏၲရေစ်းကြက္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္ေတာင္းဆုိမႈမ်ားႏွင့္အညီ စိတ္ႀကိဳက္ျပဳလုပ္ေပး ထားေသာ မ်ားစြာေသာပစၥည္းမ်ားကို မိတ္ဆက္ျပဳလုပ္ ေပးထားပါသည္။Huawei ၏ GR3 သည္ ယင္း၏ ပထမဆံုးစမတ္ဖုန္းမ်ား ထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး Huawei GR3 ၏ အေသးစိတ္အခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ၊ ေစ်းသက္သာျခင္းသည္ ေစ်းကြက္ထဲမွ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အသံုးျပဳသူမ်ားကိုဆြဲေဆာင္ ခဲ့ပါသည္။ စတုိင္က်လွပေသာ GR3 အား တိုက္ေတနီယမ္အညိဳေရာင္၊ ေငြႏွင့္ ရွန္ပိန္ေရႊဟူေသာ အေရာင္သံုးေရာင္ ျဖင့္ ရႏုိင္ပါသည္။ GR3 သည္ 8-core 64-bit CPU ျဖင့္ျဖစ္ၿပီး အေကာင္း ဆံုးျဖစ္ေသာအျမန္ႏႈန္းႏွင့္ လ်င္ျမန္ေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္ ဆုိင္ရာ အျမန္ႏႈန္း ျဖင့္ အက်ိဳးမ်ားေသာ ဖုန္းတစ္လံုးျဖစ္ေစသည့္ 4G LTE Cat4 ကြန္ရက္မ်ား ကိုေထာက္ပံ့ပါသည္။ 16GB ROM ႏွင့္ 2GB RAM ရွိေသာအဆုိပါ android စမတ္ဖုန္းသည္ ေကာင္းမြန္ေခ်ာေမြ႕စြာ ေဆာင္ရြက္သည္မွာေသခ်ာပါသည္။ ယင္းတြင္ ေနာက္ကင္မရာ 13MP ရွိၿပီး ေရွ႕ကင္မရာ 5MP ရွိပါသည္။

အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ စမတ္ဖုန္းကို Huawei GR5 သို႔ အဆင့္ျမႇင့္ တင္ခဲ့ၿပီး ယင္း၏ အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျဖင့္ ေစ်းသက္သာေသာ ဖုန္းတစ္လံုးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ငယ္ရြယ္ေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္တစ္ခု၏ ေရြးခ်ယ္မႈ ျဖစ္လာေတာ့သည္။ အထူးသျဖင့္ GR5 တြင္ ငယ္ရြယ္ေသာ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ စိတ္ႀကိဳက္ျဖစ္ေသာ ကင္မရာ၊ ဘက္ထရီႏွင့္ အသံုးျပဳသူ အေတြ႕အႀကံဳတို႕ျဖင့္ တပ္ဆင္ထားသည္။ GR5 ကင္မရာသည္ အရည္အေသြးျမင့္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ႐ုိက္သည့္ ႀကီးမားေသာ DSLR ကင္မရာ ကို အစားထုိးထားေသာေၾကာင့္ GR5 တြင္ သံုးစြဲသူစိတ္ေက်နပ္မႈ သည္ ထူးျခားမႈရွိသည္။ GR5 တြင္ ၅.၅ လက္မ 1920×1080 pixel မ်က္ႏွာျပင္၊ Android 5.1 (Lollipop) ပါ၀င္ၿပီး Qualcomm Snapdragon 616 processor, 3000mAh ဘက္ထရီျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ထားၿပီး 13 megapixel ကင္မရာျဖင့္ ျဖစ္သည္။ 5 megapixel ေရွ႕ကင္မရာတြင္ ၈၈-ဒီဂရီ ႐ုိက္ႏုိင္ သည့္ အကြာအေ၀း ပါ၀င္ၿပီး လက္ေဗြရာအာ႐ံုခံစနစ္တစ္ခုလည္း ပါ၀င္ သည္။

Huawei ၏ အလယ္အလတ္တန္းစမတ္ဖုန္းတစ္လံုးျဖစ္သည့္ G7 Plus Standard Version ကို အဆင့္ျမင့္ဒီဇိုင္း၊ အံ့ၾသဖြယ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အတူ တင္သြင္းခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ Huawei G7 Plus ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားက လူငယ္ လူရြယ္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိေသာေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ပိုမိုသင့္ေတာ္မႈရွိပါသည္။Huawei G7 Plus သည္ Huawei စမတ္ဖုန္းေစ်းကြက္၏ Flagship ထုတ္ကုန္တစ္ခုမဟုတ္ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးေပၚ အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္သည့္ စမတ္ ဖုန္းတစ္လံုးျဖစ္သည့္အတြက္ သံုးစြဲသူမ်ား အေနႏွင့္ သင့္တင့္ေသာေစ်းႏႈန္းႏွင့္ အရည္အေသြးျမင့္စမတ္ဖုန္းတစ္လံုးကို ကိုင္ေဆာင္ ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ G7 Plus တြင္ 5.5" Full HD မ်က္ႏွာျပင္ (1080p), 1.5GHz ျမန္ႏႈန္းျမင့္ Octa-Core Qualcomm Snapdragon 616 Processor, 2GB RAM ႏွင့္ 3GB ROM တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ 128GB အထိထပ္တိုးႏိုင္သည့္ သိုေလွာင္စြမ္းအား၊ 13MP အေနာက္ကင္မရာ၊ 5MP အေရွ႕ကင္မရာ၊ ဆင္းကတ္(၂)ကတ္အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း၊ 4G LTE ကြန္ရက္စနစ္ ႏွင့္ 3000 mAh ဘက္ထရီတို႔ပါ၀င္ပါသည္။ဒီဇိုင္းကိုၾကည့္လွ်င္လည္း စတိုင္က် လွပၿပီးကိုယ္ထည္တစ္ခုလံုးနီးပါးကိုသတၱဳျဖင့္ တည္ေဆာက္ ထားကာ လံုၿခံဳေရး အတြက္ အေနာက္ဘက္ ကင္မရာေအာက္တြင္ လက္ေဗြဖတ္ စနစ္ပါ၀င္ပါေသးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ G7 Plus သည္ ေကာင္းမြန္ ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးသင့္တင့္မႈကို အေကာင္းဆံုးေပါင္းစပ္ ထားေသာေၾကာင့္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းၿပီး အျပည့္အ၀ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာ စမတ္ဖုန္းတစ္လံုးျဖစ္ပါသည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း Huawei Mate 8 သည္ Huawei ၏ ေနာက္ဆံုးေပၚ အေကာင္းဆံုးစမတ္ဖုန္းမ်ားထဲမွ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ Huawei Mate 8 သည္ Samsung ၏ Galaxy S7 Edge ကဲ့သို႕ေသာ ၿပိဳင္ဖက္မ်ား၏ ေနာက္ဆံုးေပၚ စမတ္ဖုန္းမ်ား ႏွင့္ပင္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္သည္။ အျခားေသာ ထိပ္တန္းၿပိဳင္ဖက္မ်ား ကဲ့သုိ႕ ဂုဏ္သိကၡာမႀကီးမားေသာ္လည္း Huawei Mate 8 တြင္ ေကာင္းမြန္ ေသာအဂၤါရပ္မ်ားရွိၿပီးယင္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္သည္ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းၿပီး ေစ်းႏႈန္းလည္းသက္သာသည္။Huawei Mate 8 သည္ စီးပြားေရး ကြၽမ္းက်င္ သူမ်ား ကိုပစ္မွတ္ထားသည္။ Mate 8 တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဘက္ထရီ သက္တမ္း၊ ခ်ိတ္ဆက္မႈေရြးခ်ယ္ျခင္းမ်ား ပါ၀င္ၿပီး ယင္းအားတျခားဖုန္း မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားေစေသာ လွည့္ကြက္အခ်ိဳ႕ပါ၀င္သည္။ Mate 8 သည္ ၆ လက္မ အရြယ္ႀကီးမားေသာ "Phablet"စတုိင္ဖုန္းျဖစ္ၿပီး အနည္းငယ္ႀကီးမား ေသာ Mate 7 ဖုန္းပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္သည္။Mate 8 ဘက္ထရီသည္ တစ္ခါသြင္း လွ်င္ႏွစ္ရက္ခံေသာဖုန္းျဖစ္သည္။ စာတိုေပးပို႕ျခင္း၊ ဖုန္းေခၚဆုိျခင္း၊ ၀ုိင္ဖုိင္ဖြင့္ ထားျခင္း၊ မ်က္ႏွာျပင္ေတာက္ပမႈ ၁၀၀% ျဖင့္ ၂ ရက္ အျပည့္ သံုးႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ၎သည္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ မိုဘုိင္း အသံုးျပဳသူမ်ား အတြက္ ေကာင္းမြန္သည္။ ထုိ႕ျပင္ Mate 8 တြင္ ဖုန္းအားတစ္နာရီအတြင္း တြင္ပင္ အားသြင္းေစႏုိင္ေသာ Fast Charge 2.0 ပါ၀င္သည္။

ဘက္ထရီသည္ ၿပိဳင္ဖက္မ်ား၏ အျခားေသာေနာက္ဆံုးေပၚေမာ္ဒယ္မ်ားႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ Huawei Mate 8 သည္ ကစားရန္အတြက္ပင္မဟုတ္ဘဲ အလုပ္လုပ္ရန္အတြက္ပင္ ေကာင္းသည္ကို သက္ေသျပၿပီးျဖစ္သည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အသံုးျပဳသူမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားျခင္းသည္ အလုပ္ မ်ားေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ တစ္ေယာက္ ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို Mate 8 မွ ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္းကိုဆုိလိုသည္။ဖုန္းေခၚဆုိမႈဆုိင္ရာ အရည္အေသြး အား ထူးျခားေသာ ၾကည္လင္မႈျဖင့္ဖန္တီးထားၿပီး အသံုးျပဳသူသည္ ကမၻာ တစ္၀န္း LTE တုိင္းကိုေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္။ Mate 8 ၀ုိင္ဖုိင္သည္ ေကာင္းမြန္စြာ အလုပ္လုပ္ၿပီး ကင္မရာလွ်ပ္တစ္ျပက္႐ိုက္ခ်က္မ်ားသည္ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္၍ အသံုးျပဳသူႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ အသြင္အျပင္ျဖစ္ကာ ထူးျခား ေသာအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳရလြယ္ကူသည္။
အျခားေသာ စမတ္ဖုန္းမ်ားႏွင့္မတူဘဲ Huawei သည္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ကမၻာလံုး ဆုိင္ရာ ေစ်းကြက္တြင္ပါ အေကာင္းဆံုး အေလ့အက်င့္မ်ားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ သည္။ Huawei မွ သံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္ကို နားလည္ျခင္းႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ ျခင္း နည္းလမ္းသည္ အလြန္အမင္း႐ိုးရွင္းေသာ္လည္း ဆန္းသစ္ဆဲျဖစ္သည္။ Huawei မွ အာရွႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ အသစ္ဖန္တီးမႈ မ်ားကို ယူေဆာင္ လာရန္ ၂၈ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾက သည္။ ယေန႕တြင္ Huawei သည္ ကမၻာ့တတိယ အႀကီးဆံုး မိုဘိုင္းဖုန္းကုမၸဏီျဖစ္၍ နည္းပညာဆုိင္ရာ ဖန္တီးျခင္းေရွ႕တန္းတြင္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ Huawei ၏ ေစ်းကြက္ရရွိမႈသည္ ဆက္လက္တိုးတက္လာၿပီး ၂၀၀၁ တြင္ ကုမၸဏီသည္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသမွ အျခားေသာကုမၸဏီမ်ားထက္ အျမင္အာ႐ံုႏွင့္ ဆုိင္ေသာပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ Huawei သည္ ထိုအခ်ိန္တြင္ ရရွိႏိုင္ေသာ နည္းပညာကို ေရာင္းခ် ျခင္းေပၚတြင္သာ မွီခိုျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ လြတ္လပ္စြာ သုေတသနျပဳျခင္း ႏွင့္ တုိးတက္မႈျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေသာ ကုမၸဏီ၏ ႐ိုးရာကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ၂၀၀၂ တြင္ Huawei သည္ ယူႏုိက္တက္စတိတ္တြင္ R&D စင္တာေလးခု တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ထိုးထြင္းသိျမင္မႈႏွင့္ အသစ္ဖန္တီးျခင္းမ်ားကိုဖြင့္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာကမၻာႏွင့္ အ၀န္း လႈပ္ရွားမႈျဖစ္သည္။ တစ္ႏွစ္ၾကာ ၿပီးေနာက္တြင္ Huawei သည္ တ႐ုတ္တြင္ အျခားေသာကုမၸဏီမ်ားထက္ မူပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေလွ်ာက္ထားေနခဲ့ၿပီး ကမာၻတြင္ စတုတၳေျမာက္မူပိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူ ျဖစ္လာခဲ့သည္။Huawei သည္ ၂၀၁၂ တြင္ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး LTE ရွယ္ယာကို ရရွိခဲ့ၿပီး ယေန႔အခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္၏ စမတ္ဖုန္း ထိပ္တန္းေရာင္းခ်သူျဖစ္လာၿပီးအခ်ိန္တိုင္းတြင္ ပိုမိုျမန္ဆန္ေသာ၊ ပိုမိုပါးလႊာေသာ၊ ပိုမိုအားေကာင္းေသာႏွင့္ ပုိမိုေကာင္းမြန္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ကိုရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းေနပါသည္။

<Huawei G7 Plus>

Huawei G7 Plus သည္ တပ္မက္ဖြယ္ေၾကာ့ရွင္း လွပသည့္အျပင္ နည္းပညာ ျမႇင့္တင္ထားသည့္ ထိေတြ႕ႏိုင္စြမ္းကိုပါ ရရွိႏိုင္မည့္ စြမ္းအားျမင့္ စမတ္ဖုန္း တစ္လံုးျဖစ္သည္။ ရင္သပ္႐ႈေမာဖြယ္ဒီဇိုင္း ႏွင့္ လွပေသာအမွတ္တရမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ ထားေပးႏုိင္မည့္ ေကာင္းမြန္လွေသာ ကင္မရာတို႔ကလည္း တပ္မက္ဖြယ္စမတ္ဖုန္းတစ္လံုးအျဖစ္ ေထာက္ပ့ံေပးေနပါသည္။ Huawei G7 Plus သည္ G series မ်ားထဲက flagship စမတ္ဖုန္းတစ္လံုးျဖစ္ၿပီး အျခား ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ GB အျဖစ္ ေခၚဆိုၾက သည္။ Huawei G7 Plus တြင္ ေျပာင္ေျမာက္ေတာက္ပလွေသာ ဟန္းဆက္အျဖစ္သို႔ ပံ့ပိုးေပးႏုိင္သည့္ အဆင့္ျမင့္မိုဘိုင္းနည္း ပညာတို႔ အျပင္ ဆန္းသစ္ထားသည့္ ဖန္တီးမႈတို႔ပါ ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။ Space Grey, Mystic Champagne, Hori-zontal Gold စသည့္ အေရာင္ ၃ ေရာင္ထဲမွႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာကို ၀ယ္ယူ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။တီထြင္ႀကံဆမႈေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ဖန္တီးထားေသာ Huawei G7 Plus တြင္ အသံုးျပဳရလြယ္ကူၿပီး တစ္ခ်က္တည္း ထိေတြ႕႐ံုနဲ႔ အလုပ္လုပ္ႏိုင္မည့္ Fingerprint ကိုထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။ ထုိ Fingerprint ကို ေျခာက္ေသြ႕ေနသည့္ လက္ အျပင္ ေရစိုေနသည့္လက္ျဖင့္ပါ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဖုန္းကိုေလာ့ျဖဳတ္ရန္အတြက္ ၀.၅ စကၠန္႔သာၾကာျမင့္ မည္ျဖစ္ပါသည္။ Huawei G7 Plus ၏ Fingerprint ကို အရင္ Mate 7 ထက္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ထားၿပီး တိက်မႈ ၉၄% Mate 7 ထက္ႏွစ္ဆရရွိ မည္ျဖစ္ပါ သည္။ မွတ္ထားေသာ လက္ေဗြရာကိုတိက်စြာမွတ္သားထားေပးႏုိင္သည့္ အျပင္ လက္ေဗြအနည္းငယ္တိမ္းေစာင္းမႈ ကိုပါ လက္ခံေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ Fingerprint ကိုအေပၚေအာက္လက္ လႈပ္ရွား႐ံုျဖင့္ ဖုန္းကိုေလာ့ဖြင့္ စရာမလိုဘဲ Notification မ်ားကို ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္လက္တစ္ဖက္တည္းျဖင့္ Fingerprint ကို အသံုးျပဳၿပီး ဖုန္းေျဖဆို ႏိုင္ျခင္း၊ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ႏိုင္ျခင္း၊ Alarm ပိတ္ႏုိင္ျခင္း မ်ားကိုျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ သည္။

သံုးစြဲသူမ်ား၏ကိုယ္ပိုင္အခ်က္ အလက္မ်ားကိုလံုၿခံဳစြာသိမ္းဆည္းႏုိင္ေရး အတြက္ TEE လံုၿခံဳေရးစနစ္ႏွင့္ Fingerprint ကိုသီးသန္႔ Chipset တစ္ခုတြင္ သိမ္းဆည္းထားေပးပါတယ္။ Huawei G7 Plus တြင္ ၅.၅ လက္မ 1920×1080 Full HD မ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ မ်က္ႏွာျပင္၊ ကိုယ္ထည္ အခ်ဳိး (Screen-to-body ratio) ၇၆% ပါ၀င္ပါသည္။ G7 Plus ၏ မ်က္ႏွာျပင္သည္ အျခား Full HD ပါ၀င္ေသာ စမတ္ဖုန္းမ်ား ၏ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားထက္ ၈၅% အေရာင္ပိုမိုစိုျခင္း၊ ေတာက္ပျခင္း၊ သဘာ၀က်ေသာအေရာင္ကို ပိုမို ေထာက္ပံ့ ေပးႏိုင္ျခင္း တို႔အျပင္ အနီေရာင္ႏွင့္ အစိမ္းေရာင္တို႔ကို ပိုမို ေတာက္ပေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ျမင္ကြင္း မ်ားရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ အစင္းရာမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္းကို ကာကြယ္ေပး ႏိုင္ၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာဓာတ္ပံု အရည္အေသြးမ်ား ရရွိေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပး ႏုိင္ေသာ နီလာျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ မွန္ဘီလူးကင္မရာတို႔ ထည့္သြင္းဖန္တီး ထားသည္။ ေကာင္းမြန္ ေသာအသံစနစ္ရရွိေစရန္ စပီကာ ၆ လံုးကိုဖုန္း၏ အေနာက္ဘက္ထက္ ေအာက္ေျခတြင္ စနစ္တက်ထည့္သြင္းထားသည္။ ဤသို႔စပီကာကိုဖုန္းေအာက္ေျခတြင္ ထည့္သြင္းေပးထားျခင္းျဖင့္ ဖုန္းကို အလ်ားလိုက္ခ်ထားေသာ္လည္း တုန္ခါျခင္းမရွိဘဲ ေကာင္းမြန္ေသာ အသံ စနစ္ကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက ၉၀% သတၱဳကိုယ္ထည္၊ ခုိင္မာေတာင့္တင္းေသာ ကိုယ္ထည္တို႔ျဖင့္ ဖန္တီးထားသည္။ ဖုန္း၏အျပင္ ဘက္အခြံကို သိမ္ေမြ႕စြာတည္ေဆာက္ထားေသာ အဖံုးရရွိေစရန္အတြက္ အေကာင္းဆံုး သဲမႈန္ေလးမ်ား၊ ေၾကြထည္ေလးမ်ားျဖင့္အဆင့္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ ဖန္တီးထားသည္။ Huawei G7 Plus ၏ လွပေသာဒီဇုိင္းတစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္အတြက္ ထုတ္လုပ္မႈၾကာခ်ိန္ (၃၈၉) မိနစ္၊ ထုတ္လုပ္မႈ အဆင့္ေပါင္း (၁၃၃)ဆင့္ႏွင့္ အနားသတ္မ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ အႏုစိတ္ ပံုေဖာ္ျခင္းကို အႀကိမ္(၈၀၀၀၀)တိတိျဖင့္ အႏုစိတ္ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္ပါ သည္။

G7 Plus တြင္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဒစ္ဂ်စ္တယ္ SLRs ကင္မရာမ်ားတြင္သာ ေတြ႕ရေလ့ရွိသည့္ ကင္မရာတစ္လံုးအျဖစ္ shutter speed f2.0, လက္တုန္ခါ မႈကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ၿပီး RGBW ေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ 28mm အက်ယ္ BSI မွန္ဘီလူးကို တပ္ဆင္ထားေသာ 13MP အေနာက္ကင္မရာျဖင့္ ဖန္တီးထားပါ သည္။ အလင္းအားနည္း (low-light)၊ အလင္းအားမ်ား (high-light) ႏွင့္ အလင္းကြဲလြဲခ်က္မ်ား (high-contrast) စသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ႐ိုက္ကူးေသာ္လည္း ၾကည္လင္ၿပီး ရႊန္းလဲ့ေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားရရွိေစရန္ Huawei G7 Plus မွ ေထာက္ပ့ံ ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ Huawei G7 Plus ၏ RGBW Sensor က အလင္းကြဲလြဲခ်က္မ်ားေနသည့္ အေျခအေန (high-contrast) တြင္ေတာက္ပမႈ ၃၂% ေပးႏိုင္ၿပီျဖစ္ၿပီး အလင္းအားနည္းေန သည့္ အေျခအေန (low-light) တြင္ ၇၈% တိုးျမႇင့္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။1.2 degree ပံုရိပ္ၿငိမ္သက္ေစမႈနည္းပညာက ဓာတ္ပံု႐ိုက္သည့္ အခါတြင္ လက္မၿငိမ္သက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ပံုရိပ္ေ၀၀ါးမႈမ်ားကို ဖယ္ရွားႏိုင္ၿပီးအရည္အေသြးျမင့္ ပံုရိပ္မ်ားရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ G7 Plus တြင္ makeup effects ႏွင့္ အသားအေရအေရာင္ၫွိႏိုင္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ႏုိင္ျခင္း မ်ားေၾကာင့္ မိတ္ကပ္လိမ္းစရာမလိုဘဲသဘာ၀ဆန္စြာ လွပေသာပံုထြက္မ်ား ရရွိ ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔ျပင္ Huawei G7 Plus ၏ Perfect Selfie ကမိမိပံုကို မွတ္သားထားေပးႏုိင္ မည္ျဖစ္ၿပီး beautifying effects က အလို အေလ်ာက္ ျပဳျပင္ေပးမည္ျဖစ္ပါ သည္။ အလင္းေရာင္အားနည္းေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ျဖစ္ေစ၊ မိမိ႐ိုက္ယူလို ေသာပစၥည္းသည္ အေရာင္ေမွးမွိန္ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ျဖစ္ေစ၊ေနာက္ခံ Background အေရာင္ေမွးမွိန္ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ျဖစ္ေစ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ယူ သည့္အခါ အလင္းေရာင္အလိုအေလ်ာက္ၫွိ၍ ပံုေပါင္းမ်ားစြာ႐ိုက္ယူထားၿပီး အေကာင္းဆံုးပံုတစ္ပံုကိုထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။Huawei G7 Plus တြင္ သိပ္သည္းဆ 600Wh/L ပါ၀င္သည့္ 3,000 mAh ဘက္ထရီကို ထည့္သြင္း ေပးထားျခင္းေၾကာင့္ အျခား 3,000 mAh ဘက္ထရီမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ပိုမိုၾကာရွည္ခံမည္ျဖစ္ပါသည္။ Huawei ၏ ကိုယ္ပိုင္ Power Saving နည္းပညာ ေၾကာင့္ အားမသြင္းဘဲႏွင့္ အသံုးျပဳမည္ဆိုပါက ၁.၅ ရက္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ (၈)နာရီၾကာ အင္တာနက္ျဖင့္ ဗီဒီယို ၾကည္႐ႈ ျခင္း (သို႔) ၁၀ နာရီၾကာ ေတာက္ေလွ်ာက္ဖုန္းေျပာျခင္း (သို႔) ၆ နာရီၾကာ အင္တာနက္ အသံုးျပဳျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ မည္ျဖစ္ပါသည္။ တာရွည္ ခံၿပီး သံုးစြဲသူမ်ားလြယ္ကူစြာအသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ မ်က္ႏွာျပင္ကို တတိယ မ်ဳိးဆက္ Gorilla Glass တပ္ဆင္ေပးထားၿပီး ထိုမ်က္ႏွာျပင္သည္ အစင္းရာ၊ အျခစ္ရာမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္မိျခင္းမ်ားကို ခံႏိုင္ရည္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ထိေတြ႕မႈ အာ႐ံုခံႏုိင္စြမ္း (touch sensitivity) ႏွင့္ ၾကည္လင္ေတာက္ပမႈကို ေထာက္ပံ့ ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ Huawei G7 Plus ၏ လိုင္းဆြဲအား ေကာင္းမြန္ေသာ အင္တာနာ ၂ ခု (dual antenna) ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳႏိုင္ သည့္ နည္းပညာက ၄၀ % ပိုမို ေကာင္းမြန္ေသာ လိုင္းကိုအလိုအေလ်ာက္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ မည္ျဖစ္ၿပီး လိုင္းအားနည္းသည့္ အေျခအေနတြင္ G7 Plus ႏွင့္ တန္းတူ Devices မ်ားထက္ လိုင္းဆြဲအားကို ၁၀၀% ျမႇင့္တင္ ႏုိင္မည္ျဖစ္ ပါသည္။ အကယ္၍သံုးစြဲသူမွ အင္တာနက္အသံုးျပဳ ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ download ဆြဲေနသည္ျဖစ္ေစ Wifi မွ အင္တာနက္သို႔ေျပာင္းလိုက္ေသာ္ လည္း ျပတ္ေတာက္သြားျခင္းမ်ား မျဖစ္ေပၚႏုိင္ေပ။ ထုိ႔ျပင္ G7 Plus တြင္ လိုင္းတြင္ ပါလာေသာ ဆူညံမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးၿပီး အသံတိုးေနပါက အသံ ျမႇင့္တင္ ေပးေသာ စနစ္ပါရွိပါသည္။ Huawei G7 Plus က လိုင္းဆြဲအား အျမန္ႏႈန္းႏွင့္ Download ဆြဲရာတြင္ အျခားစမတ္ဖုန္းမ်ားထက္ ၂၀% ပိုမို ျမန္ဆန္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal

<<< ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။ >>>
 
www.pyaephyo.com