6/28/2016

♪ " အခမဲ့ရေသာ အေကာင္းဆံုး File Compression Tools " ♫


မိမိ၏ကြန္ပ်ဴ တာထဲတြင္ ေနရာက်ဥ္းက်ဥ္းျဖင့္ ဖိုင္မ်ားကို သိမ္းဆည္းလုိလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ တျခားတစ္ေနရာသို႔ ဖုိင္မ်ားကို အရြယ္ေသးေသးျဖင့္ ပို႔လိုလွ်င္ျဖစ္ေစ ဖုိင္အရြယ္အစားေသးငယ္ေအာင္ ခ်ဳံ႕သြင္းေပးႏုိင္ေသာ compression tool မ်ားလိုသည္။ အခမဲ့ရႏိုင္ေသာ အေကာင္းဆံုး compression tool တို႔ကို ေအာက္ပါအတုိင္းေတြ႕ရပါမည္။
Peazip
www.peazip.org မွ ေနၿပီး download ခ်ကာ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ Compression tool မ်ားအနက္ အေကာင္းဆံုးေနရာတြင္ ရွိေနပါသည္။ ၂၀၁၆ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ version အသစ္ျဖစ္သည့္ 6.0 ကိုပြဲထုတ္ခဲ့ၿပီး ယင္းက မူလရွိရင္းစြဲ အေကာင္းဆံုး app တြင္ လွည့္ကြက္အသစ္မ်ားကို ထပ္မံထည့္သြင္းေပးခဲ့ပါသည္။ Interface က အလြန္တရာေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္မဟုတ္ေသာ္လည္း ၾကည့္ရသည္မွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရွိပါသည္။ အလုပ္ျဖစ္ေအာင္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည့္အျပင္ လုပ္သမွ်အလုပ္တုိ႔ကိုလည္း အဆီအေငၚ တည့္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။

ထုိသို႔ေသာစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားသည္ compression tool အားလံုးတြင္ ရွိမေနပါ။ Peazip ၏ interface မွာ Explorer Window ႏွင့္ ဆင္တူပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စသံုးသည္ႏွင့္ အလြယ္တကူ ရင္းႏွီးသြားႏိုင္ပါသည္။
Archive အသစ္တစ္ခုဖန္တီးရသည္မွာလည္း အလြန္လြယ္ကူပါသည္။ ထုိ Archive ထဲတြင္ ပါ၀င္ေစလိုေသာ ဖိုင္အားလံုးကို ဦးစြာေရြးခ်ယ္ေပးရပါမည္။ ၿပီး add button တြင္ ကလစ္ႏွိပ္ရပါမည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ေပၚလာေသာ Window မွေန၍ OK ကိုႏွိပ္လွ်င္ default Zip File ကို သက္ဆုိင္ရာေနရာတြင္ ဖန္တီးေပးပါမည္။ အကယ္၍ မိမိစိတ္ႀကိဳက္လုပ္လုိလွ်င္ option ထဲမွေန၍ file encryption ကို ေရြးႏိုင္သည္။ ယင္းတြင္ ျမန္ဆန္ေသာ compression ကုိေရြးႏိုင္သလုိ အရြယ္အစားေသးမႈကို ဦးစားေပး၍လည္း ေရြးႏိုင္ပါသည္။ အရြယ္ေသးေသးေရြးလွ်င္ compression time ပိုၾကာပါမည္။ ထုိ႔ျပင္ file type ကုိလည္း မိမိစိတ္ႀကိဳက္ေရြးၿပီး compress လုပ္ႏိုင္သည္။ ထုိအထဲတြင္ self-extract လုပ္ႏိုင္ေသာ ဖုိင္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။

အသံုးမ်ားေသာ Zip ဖိုင္မ်ားမွာ ZIP, ARI, 7Z ႏွင့္ PEA တုိ႔ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ Penzip သည္ Windows ထဲရွိဖိုင္မ်ားအား ညာကလစ္ေထာက္၍ compress လုပ္ႏိုင္ရန္လည္း စီစဥ္ေပးထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ compression လုပ္ငန္းစဥ္ကို ပိုမိုလြယ္ကူေစပါသည္။ PeaZip သည္ က်န္ compression tool မ်ားထက္စာလွ်င္ extra tool အမ်ားအျပားပါၿပီး ယင္းတို႔က ၿပိဳင္ဘက္မ်ားထက္ PeaZip ကုိ ေခါင္းတစ္လံုးျမင့္ေစသည္။ သို႔ေသာ္ extra tool တုိ႔သည္ အသံုးတည့္ၿပီး မူရင္း app ႏွင့္လည္း လုိက္ေလ်ာညီေထြအလုပ္လုပ္ေပးပါသည္။ ဥပမာျပရလွ်င္ tool bar ရွိ secure delete button သည္ ဖုိင္တစ္ခုအား archive လုပ္ၿပီးသည္ႏွင့္ မူရင္းဖုိင္အားလံုၿခံဳေဘးကင္းစြာ ဖယ္ရွားခြင့္ျပဳပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ organize menu သည္ PeaZip interface ထဲရွိ element အခ်ဳိ႕အားဖယ္ရွားၿပီး interface rearrangement ကို ခြင့္ျပဳပါသည္။ Interface ကို ပို၍ရွင္းရွင္းလင္းလင္းၾကည့္လုိလွ်င္ ယင္းက အက်ဳိးေက်းဇူးႀကီးပါသည္။

မ်ားေသာအားျဖင့္မူ PeaZip အား Explorer Window ပံုစံျဖင့္သံုးျခင္းက အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ဖုိင္မ်ားကို compress လုပ္ရာတြင္ 7 Zip က Pea Zip ထက္ အနည္းငယ္ ပို၍ျမန္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အလြန္အရြယ္ႀကီးေသာဖုိင္မ်ားကို compress လုပ္ရာတြင္ စကၠန္႔အနည္းငယ္မွ်သာ ပိုျမန္သည္ျဖစ္၍ ကြာျခားခ်က္မွာ မေျပာပေလာက္ပါ။ 7 Zip ႏွင့္ Pen Zip တုိ႔က ခ်ဳံ႕ေပးေသာ အေသးဆံုးဖုိင္အရြယ္အစားသည္ အတူတူေလာက္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ interface ျခင္းယွဥ္သည့္အခါ Peazip ကို ပို၍ရွင္းလင္းၿပီး သံုးရလြယ္ပါသည္။ PeaZip သည္ အလုပ္ျဖစ္သည္။ အလုပ္လုပ္ရလြယ္ေအာင္ ဒီဇိုင္းခ်ထားျခင္းမွာလည္း မွန္ကန္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုထက္ပုိ၍ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ interface အသစ္ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ဆုိလွ်င္ သံုးစြဲသူတုိ႔အား ပုိ၍ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

7- Zip
www.7-zip.org မွေနၿပီး အခမဲ့ download ခ်ကာအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ လုိရင္းတိုရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ open-soruce compression tool တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ Zip ႏွင့္ 7 Z format မ်ားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ပါသည္။ Interface တြင္ အလြန္႐ိုးရွင္းေသာ ဖုိင္တခ်ဳိ႕ကိုသာ ျပသေပးထားပါသည္။ ထုိအထဲရွိ folder မ်ားမွတစ္ဆင့္ မိမိ compress လုပ္လိုေသာ ဖုိင္ရွိရာသုိ႔ သြားႏိုင္သည္။ Windows explorer သံုးသလုိပင္ ယင္းဖုိင္တစ္ခုခုကို select လုပ္ႏိုင္သည္။ ယင္းေနာက္ Add button ကိုႏွိပ္လွ်င္ Window တစ္ခုကို ဖြင့္ေပးပါမည္။ ယင္း Windows မွတစ္ဆင့္ Compression ကုိ စိတ္ႀကိဳက္ထိန္းခ်ဳပ္ႏို္င္သည္။

Pea Zip ထက္စာလွ်င္ ပို၍အေျခခံက်ၿပီး ထူးျခားေသာ အပိုအလုပ္လုပ္ႏုိင္သည့္ tool မ်ားမပါ၀င္ပါ။ သို႔ေသာ္ ဖိုင္ခ်ဳံ႕သြင္းရာတြင္ မရွိမျဖစ္လိုမည့္ option အားလံုးပါ၀င္ပါသည္။ အႀကီးမားဆံုး အားနည္းခ်က္မွာ PeaZip လုိ file format အားလံုးကို အေထာက္အပ့့ံမေပးႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လူသံုးမ်ားသည့္ file format မ်ားျဖစ္ေသာ ZIP, 7 Z ႏွင့္ TAR တုိ႔ကို အေထာက္အပံ့ေပးပါသည္။ Compress လုပ္ေပးႏုိင္သည့္ ဖုိင္အမ်ဳိးအစားက နည္းၿပီး ဖြင့္ၾကည့္ႏိုင္သည့္ ဖိုင္အမ်ဳိးအစားက ပိုမ်ားပါသည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္းအရၾကည့္လွ်င္ 7-Zip သည္ စြမ္းေဆာင္ရည္အျမင့္ဆံုးတြင္ ရွိပါသည္။

Compression လုပ္ရာတြင္ PeaZip ထက္ အနည္းငယ္ပိုျမန္ပါသည္။ အခ်ိန္သက္သာမႈမွာ မေျပာပေလာက္ဟု ဆုိေသာ္လည္း အလြန္႐ိုးရွင္းေသာ interface ႏွင့္ compress လုပ္ႏုိင္ေသာ ဖုိင္အမ်ဳိးအစားႏွင့္ နည္းျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ လ်င္ျမန္ေစပါလိမ့္မည္။ 7- Zip သည္ သံုး၍ေကာင္းေသာ္လည္း အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနသည္။ ယခုထက္ပုိ၍ ဖုိင္အမ်ဳိးအစားမ်ားမ်ား compress လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားဖို႔ လုိပါသည္။ Interface ႐ိုးရွင္းမႈက ေကာင္းေသာ္လည္း ယခုထက္ပိုမိုအသံုး၀င္သည့္ tool အခ်ဳိ႕ျဖင့္ အသစ္မြမ္းမံရန္ လုိပါလိမ့္မည္။ ZIP ႏွင့္ 7 Z format တုိ႔ေလာက္ျဖင့္ ေက်နပ္ႏို္င္သူမ်ားအတြက္မူ 7-Zip က သံုးေပ်ာ္ပါသည္။

B 1 Free Archiver
www.b1.org မွ download ဆြဲခ်ၿပီး အခမဲ့အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ ဖုိင္မ်ားကို device တစ္မ်ဳိးထက္ပိုၿပီး အသံုးျပဳလုိသူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေသာ app ျဖစ္သည္။ Windows, Mac, Linux ႏွင့္ Android device မ်ားေပၚတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ ဖုိင္မ်ဳိးကို ဤ app က compress လုပ္ေပးႏိုင္သည္။

ကြန္ပ်ဴ တာသံုး version ႏွင့္ Android သံုး version မွာ အနည္းငယ္ ကြဲလြဲမႈရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ကြန္ပ်ဴတာသံုး version ၏ interface မွာ OS အားလံုးတြင္ အတူတူျဖစ္ပါသည္။

တတိယအေကာင္းဆံုး app ျဖစ္ေသာ္လည္း option ကို အေတာ္စံုလင္ေအာင္ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။ ZIP, 7Z, TAR, GZIP, BZIP2 တို႔အျပင္ ဤ app ၏ ကိုယ္ပိုင္ B 1 format ကိုလည္း အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ Archive လုပ္ၿပီးသားဖုိင္မ်ားကို encrypt လုပ္ျခင္း၊ archive ကုိ split လုပ္ျခင္းတို႔မွာ အထူးပင္ ေသသပ္ေကာင္းမြန္သည္။ အလုပ္လုပ္ရာတြင္လည္း အလြန္လ်င္ျမန္သည္။ B1 format ျဖင့္ ဖုိင္တစ္ခုအား အရြယ္အေသးဆံုးျဖစ္ေအာင္ compress လုပ္ရာတြင္ အျခား app မ်ားက ဖိုင္အေသးဆံုးျဖစ္ေအာင္ ခ်ဳံးခ်ိန္၏ ေလးပံုတစ္ပံုသာ ၾကာပါမည္။ အလုပ္လုပ္ပံုေကာင္းေသာ္လည္း fine tuning option မ်ား ရွင္းလင္းစြာ အလုပ္မလုပ္ျခင္း၊ help file မ်ားက ေကာင္းစြာအကူအညီမေပးႏုိင္ျခင္း စေသာ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိပါသည္။

ဧဧသက္ (ၿဖိဳးဓနဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံု)
NetGuide Journal (Every Wednesday)
https://www.facebook.com/officialnetguidejournal
<<< ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။ >>>
 
www.pyaephyo.com