6/19/2016

♪ Windows 10 ကိုအေကာင္းဆံုးအသံုးခ်လိုလွ်င္” ♫


တရား၀င္လိုင္စင္ျဖင့္သာသံုးခြင့္ရမည္ဆိုလွ်င္Windows 10 သည္ အတန္ပင္ သံုး၍ေကာင္းမည့္သေဘာရွိသည္။မၾကာခဏupdate လုပ္ခိုင္းျခင္း၊ အတင္း အၾကပ္update လုပ္ေစျခင္းတို႔မွာတရား၀င္လိုင္စင္ရွိပါမွ ျပႆနာနည္းႏိုင္ ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ေယဘုယ်ေျပာရလွ်င္ Windows 10 သည္အလုပ္လုပ္ ပံုျမန္သည္။၂၀၁၃ခုႏွစ္ေလာက္ကထုတ္ေသာComputer hardware မ်ားျဖင့္ သံုးလွ်င္ပင္အလုပ္လုပ္ပံု ျမန္ေနပါေသးသည္။သို႔ေသာ္hardware မႏိုင္ဘဲ မလိုအပ္ေသာapp အမ်ားအျပားတင္ျခင္း၊Background process မ်ားထားရွိ ျခင္း၊effect မ်ားထားရွိျခင္းတို႔သည္ကြန္ပ်ဴတာအလုပ္လုပ္မႈကို ေႏွးေကြး ေစမည္သာမကBoot အတက္လည္း ေႏွးေစပါလိမ့္မည္။Windows 10 အားအလုပ္လုပ္ပံု ျမန္ဆန္ထိေရာက္ေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္မည့္အလွည့္ အေျပာင္းတို႔ကိုဤသို႔ေတြ႕ရပါမည္။
<Windows အတက္ျမန္ေအာင္လုပ္ျခင္း>
ပင္ကိုအားျဖင့္ဆိုလွ်င္Windows 10 သည္အခ်ဳိ႕ေသာSystem file မ်ားကို cache ထဲတြင္သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းၿပီးမွစက္ကိုShutdown ခ်ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ကြန္ပ်ဴတာဖြင့္သည့္အခါOS သည္ ျမန္ဆန္စြာတက္ လာပါလိမ့္မည္။ထိုကိစၥအတြက္Windows 10 install လုပ္စဥ္ကာလကပင္ Fast startup ကိုon ထားေပးခဲ့ရပါမည္။ကြန္ပ်ဴတာ အလုပ္လုပ္ပံုသည္ ေမွ်ာ္လင့္သေလာက္မျမန္ဟုဆိုလွ်င္Fast startup on ထားၿပီးOSအတက္ ေခ်ာေမြ႕ေအာင္လုပ္ထားျခင္းရွိမရွိစစ္ရပါမည္။ယင္းကဲ့သို႔စစ္ေဆးႏိုင္ရန္Admin account ျဖင့္Sign in ၀င္ရပါမည္။ယင္းေနာက္start > setting > system > power & sleep အတိုင္းအဆင့္ဆင့္၀င္ရပါမည္။ယင္းေနာက္ additional power setting ေနရာတြင္ကလစ္ႏွိပ္ရပါမည္။Cortana search bar တြင္power options ဟုစာ႐ိုက္ထည့္လွ်င္လည္းရပါမည္။ၿပီးလွ်င္power options control panel result ကိုေရြးရပါမည္။ၿပီးလွ်င္Choose what the power buttons do တြင္ကလစ္ႏွိပ္ရပါမည္။ယင္းေနာက္Change Settings that are currently available ကိုထပ္၍ကလစ္ႏွိပ္ဖို႔လိုပါမည္။ၿပီးလွ်င္page ၏ေအာက္ဘက္သို႔ဆင္းသြားၿပီးshutdown setting ေအာက္သို႔တစ္ခ်က္ ၾကည့္ရပါမည္။ထိုေနရာတြင္ရွိေသာTurn on fast start up Checkbox ေနရာတြင္အမွန္ျခစ္ျခစ္ထားေၾကာင္းေသခ်ာေအာင္လုပ္ရပါမည္။ၿပီးလွ်င္ save changes ၌ကလစ္ႏွိပ္ဖို႔လိုပါသည္။
<Startup Optimize လုပ္ျခင္း>
ကြန္ပ်ဴတာအသစ္တစ္လံုးေရာင္းလိုက္ၿပီဟုဆိုသည့္အခါOSႏွင့္အတူ ထည့္ေပးသည့္အခမဲ့ယာယီသံုးအစမ္းသံုးapplication မ်ားမွာအသံုးမ၀င္ သည့္အျပင္System ကိုေဖာင္းပြသျဖင့္bloatwareဟုလည္းေခၚပါသည္။ Software ေရးသူတို႔မွာသူတို႔ေရးသမွ်application တိုင္းကိုအေရးပါသည္ဟု ထင္သူခ်ည္း။ထို႔ေၾကာင့္သူတို႔၏appမ်ားကိုOS တက္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္တည္း လိုက္တက္ေအာင္စီစဥ္ထားတတ္ၾကပါသည္။ထိုအခါယင္းapp တို႔ကSystem resource ကိုခြဲေ၀စားသံုးသည္။ရလဒ္မွာOS အတက္ေႏွးသြားျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ယင္းအေျခအေနကို ျပင္ဆင္မည္ဟုဆိုလွ်င္Start up button ေနရာ တြင္ညာကလစ္ေထာက္ပါမည္။ၿပီးလွ်င္ေပၚလာသည့္အကြက္ထဲမွTask Manager ကိုေရြးပါမည္။ၿပီးလွ်င္၀ဲဘက္ေအာက္ေျခ၌ရွိေသာ ျမားပံုbutton ေလးကိုႏွိပ္ပါမည္။More details ကိုၾကည့္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ၿပီးလွ်င္ အေပၚဘက္နား၌ရွိေသာStartup tab ကိုႏွိပ္ပါမည္။ထုိအခါstartup ျဖစ္စဥ္အတြင္းအတူလိုက္၍တက္လာေသာapp အားလံုး၏စာရင္းကို ျမင္ရပါ မည္။ယင္းapp ကိုထုတ္ေ၀သူႏွင့္status ကိုလည္း ျမင္ရပါမည္။ထိုstatus ကိုၾကည့္၍app တစ္ခုသည္OS တက္မႈအျမန္ႏႈန္းေပၚတြင္အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈ ရွိမရွိသိႏိုင္သည္။ထိုစာရင္းတြင္ပါ၀င္ေသာapp တစ္ခုသည္ မလိုအပ္ ဟုထင္ျမင္ယူဆခဲ့လွ်င္ယင္းအေပၚ၌ညာကလစ္ေထာက္ၿပီးေပၚ လာသည့္အကြက္ထဲမွdisable ကိုေရြးပါ။ယင္းapp ကိုမိမိအလိုရွိလွ်င္ဖြင့္ၿပီး အလုပ္လုပ္ေစႏိုင္ပါေသးသည္။သို႔ေသာ္startup လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ယင္းapp ပါလာေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။
<Animation ႏွင့္Effect မ်ားကိုDisable လုပ္ျခင္း>
Hardware အားနည္းေသာကြန္ပ်ဴတာအေဟာင္းတစ္လံုးအေပၚတြင္ Windows 10 ကိုသြက္သြက္လက္လက္အလုပ္လုပ္ေစလိုသည္ဆိုပါက animation ႏွင့္effect မ်ားကိုပိတ္ထားရပါမည္။ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကိုအျမန္ဆံုး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမွာstart button ေပၚတြင္ညာကလစ္ ေထာက္ၿပီး ေပၚလာေသာအကြက္ထဲမွSystem ကိုေရြးပါ။ၿပီးလွ်င္၀ဲဘက္ျခမ္း ရွိAdvanced System Setting ေနရာတြင္ကလစ္ႏွိပ္ပါ။ယင္းေနာက္ အေပၚ ဘက္တြင္Performance ဟုLabel တပ္ထားေသာေနရာကိုရွာပါ။ ၿပီးလွ်င္ Setting button ေနရာတြင္ကလစ္ႏွိပ္ေပးပါ။Visual effect tab သည္active ျဖစ္ေနေၾကာင္းေသခ်ာပါေစ။Let Windows Choose What's best for my Computerကိုေရြးလိုလွ်င္လည္းေရြးႏိုင္သည္။ယင္းကbest performance ကိုအလိုရွိသည္လားသို႔မဟုတ္best appearenceကိုအလိုရွိသည္လား ဆိုသည္ကိုေရြးခြင့္ေပးၿပီးအသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ သည္။သို႔တည္းမဟုတ္effect မ်ားကိုတစ္ခုၿပီးတစ္ခုလိုက္ပိတ္ႏိုင္သည္။ ပမာျပရလွ်င္Animate Windows When minimizing and miximizing ဟူေသာစာသားနံေဘးရွိေလးေထာင့္ကြက္တြင္အမွန္ျခစ္ေပ်ာက္ေအာင္ လုပ္ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ထိုအခါ၌Window တစ္ခုစီႏွင့္Start menu တို႔သည္ ယခင္ကထက္ပို၍ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္အပိတ္အဖြင့္ျဖစ္သည္ကို ျမင္ရပါမည္။
<Window ကတိတ္တဆိတ္ယူထားေသာDrive Space ကို ျပန္ယူျခင္း>
ကြန္ပ်ဴတာကိုhard drive ျဖင့္သံုးျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲေစ်းႀကီးၿပီးStorage space နည္းေသာSSD ျဖင့္အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္ပါကSpace 2 GB တိုင္းသည္ တန္ဖိုးရွိလွပါသည္။Windows 10 သည္မၾကာခဏupdate လုပ္ေနသည္ ျဖစ္ရာ တစ္ႀကိမ္update လုပ္ၿပီးတိုင္းေနရာလြတ္မ်ားကိုစားပါသည္။သာမန္ အခ်ိန္တြင္လည္းTemporary file compressed file မ်ားျဖင့္ေနရာစား ပါသည္။ အဆိုးဆံုးမွာWindow ကိုတစ္ႀကိမ္update လုပ္ၿပီးတိုင္းWindows old folder ကိုခ်န္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။Windows oldကို ခ်န္ထား ခဲ့ျခင္းမွာ အေစာပိုင္းကတင္ထားေသာinstallation မ်ားကို ျပန္ယူလိုကအလြယ္တကူ ျပန္ယူႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္းယင္းfolder မွာအနည္းဆံုး4GB မွ6GB အထိရွိတတ္ပါသည္။ယင္းWindows old အားရွင္းပစ္ႏိုင္သည္။အဆိုပါ အလုပ္ကိုDisk Clean up utility အားေစခိုင္းႏိုင္သည္။ထိုအခါdrive ထဲတြင္ ေနရာလြတ္အေတာ္မ်ားမ်ား ျပန္ရလာပါမည္။Windows old အပါအ၀င္ အျခားမလိုခ်င္သည့္folder မ်ားအားအလြယ္ကူဆံုးcleanup လုပ္ႏိုင္ရန္ Cortana search bar ထဲတြင္Disk cleanup ဟု႐ိုက္ရပါမည္။ယင္းေနာက္ top Desktop app result ကိုေရြးရပါမည္။Recycle bin ထဲရွိဖိုင္မ်ား၊ ယာယီအင္တာနက္ဖိုင္မ်ားကိုဖယ္ရွားပစ္ျခင္းအားျဖင့္လည္းေနရာလြတ္မ်ားထပ္မံရရွိႏိုင္သည္။Cleanup system files ကိုေရြးပါကDisk Cleanup သည္ Drive အတြင္းဘက္ပိုမိုနက္႐ႈိင္းေသာေနရာအထိရွာေဖြအလုပ္လုပ္ေပးပါ မည္။Temporary Windows file မ်ားရွင္းလင္းျခင္း၊ယခင္ကinstallation လုပ္ထားေသာfile မ်ားရွင္းလင္းျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးပါမည္။

ဧဧသက္(ျဖိဳးဓနဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံု)
Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal
<<< ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။ >>>
 
www.pyaephyo.com