ဆင္းကတ္ႏွစ္ကတ္သံုး၊ ေရွ႕ေနာက္ကင္မရာ၊ ဗီဒီယိုကင္မရာႏွင့္ Android 5.1 ဗားရွင္းႏွင့္ ဖုန္းကို အတန္ဆံုးေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ျမင့္သံုးစြဲႏုိင္မည္

အူရီဒူးျမန္မာမွ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ မိုဘုိင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ 3G စမတ္စီးရီး ဟန္းဆက္မ်ားကို အခ်ိဳသာဆံုးေစ်းႏႈန္း၊ အဆင့္အျမင့္ဆံုးေသာနည္းပညာ၊ ျမင့္မားေသာစြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ယေန႕ ထပ္မံ မိတ္ဆက္ေပးလုိက္ျပီ ျဖစ္သည္။ အူရီဒူးသံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါ 3G စမတ္ဖုန္းသစ္မ်ားကို အထူး သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ႏႈန္းထားျဖစ္သည့္ သံုးေသာင္း (၃၀ဝဝဝိ) က်ပ္ျဖင့္ပင္ ဝယ္ယူရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

အူရီဒူး Smart 9, Smart 10 ဟန္းဆက္မ်ားအား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းကတည္းကပင္ စတင္ျဖန္႕ျဖဴးေပးခဲ့ျပီး၊ အဆိုပါစမတ္ဖုန္းမ်ားအား အထူးသင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ရရွိႏိုင္ျခင္း၊ ျမန္ ဆန္သည့္ 3G နည္းပညာကို အသံုးျပဳႏုိင္ျခင္း၊ စမတ္ဖုန္းတစ္လံုး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားစြာျခင္းတို႕ေၾကာင့္ သံုးစြဲသူအမ်ား ႏွစ္ျခိဳက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ယခုအခါ အဆင့္ျမႇင့္တင္ထားသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားစြာပါဝင္မည့္္ အူရီဒူး Smart 10s ႏွင့္ Smart 12 ကို ထပ္မံမိတ္ဆက္ေပးလုိက္ျပီ ျဖစ္သည္။

အူရီဒူး Smart 10s ဟန္းဆက္အတြက္ကို Singtech ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ပိုမိုလွပေသာ ဒီဇုိင္းႏွင့္ ေရရွည္ အသံုးျပဳႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ ၄င္းသည္ ဆင္းကတ္ႏွစ္ကတ္သံုးျဖစ္ျပီး ၊ မ်က္ႏွာျပင္အက်ယ္ ၄ လက္မရွိကာ 2MP ေနာက္ကင္မရာ၊ 0.3MP ေရွ႕ကင္မရာ၊ 480 pixel resolution ရွိသည့္ၾကည္လင္ျပတ္ သားေသာ ဗီြဒီရိုမ်ားရယူရိုက္ကူးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ၄င္၏ Operation System တြင္ Android 5.1 – Lollipop, Quad-Core CPU, 4GB Internal Storage, 512 RAM ႏွင့္ 1400mAH ဘတ္ထရီပါရွိမည္ျဖစ္သည္။

အူရီဒူးျမန္မာအေနျဖင့္ Great Wall Mobile Technology ႏွင့္ ပူးေပါင္းျဖန္႕ျဖဴးေပးသည့္  အူရီဒူး Smart 12 သည္  အရည္အေသြးျမင့္ 3G စမတ္ဖုန္းသစ္ျဖစ္ျပီး၊ ဆင္းကတ္ႏွစ္ကတ္သံုး၊ 5MP အဓိကကင္မရာ ႏွင့္ 2MP အရံကင္မရာတို႕ ပါရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ 720 pixels ရွိသည့္ အရည္အေသြးျမင့္ျပီး ၾကည္လင္ျပတ္သားသည့္ ဗီြဒီရုိမ်ားအား ရိုက္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္၏ operation စနစ္အေနျဖင့္ 4GB CPU Quad-Core ႏွင့္ 512 MB RAM တို႕ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ 2000mAH ဘတ္ထရီပါဝင္သျဖင့္ ၾကာရွည္စြာအသံုးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

အူရီဒူးျမန္မာအေနျဖင့္ မိုဘိုင္းဖုန္း မိတ္ဖက္အသီးသီးႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ျမန္မာလူထုအတြက္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ဝယ္ယူအသံုးျပဳရၾကိဳးနပ္မည့္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား၊ WiFi Device ႏွင့္တကြ အျခားအရည္အေသြးျမင့္ ပစၥည္းမ်ားအား  ျဖန္႕ျဖဴးေပးလ်က္ရွိပါသည္။ အူရီဒူးစမတ္စီးရီးတြင္ပါဝင္သည့္ Smart 9, Smart 10, Smart 10s, Smart 12 တုိ႕သည္ သံုးစြဲသူမ်ားအား ဆင္းကတ္ႏွစ္ကတ္ျဖင့္ ဖုန္း အသံုးျပဳေစႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ သံုးစြဲသူမ်ား ပိုမိုအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာအသံုးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ Facebook, Viber, WeChat ႏွင့္ My Ooredoo Application တုိ႕ကိုပါ တစ္ပါထဲ ထည့္သြင္းေပးထားမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါစမတ္စီးရီးဟန္းဆက္မ်ားအား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ၊ ဒုတိယပတ္အတြင္း အသင့္တင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

အူရီဒူးျမန္မာအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိမိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ား အျမန္ဆန္ဆံုးေသာ အင္တာနက္ ကို ရယူအသံုးျပဳႏုိင္ေစရန္အတြက္ အဆင့္ျမင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းအမ်ိဳးအစားစံုလင္ စြာ ေရြး ခ်ယ္ႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။ အူရီဒူးမွ ေစ်းႏႈန္းအသက္သာဆံုး အရည္အေသြးျမင့္ စမတ္ဖုန္းမ်ား အား ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွိျပည္သူလူထုအတြက္ ျဖန္႕ျဖဴးေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ထုိ႕ေၾကာင့္  သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႕ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ သူမ်ားႏွင့္ လွ်င္ျမန္လြယ္ကူစြာ ဆက္သြယ္ႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။ အူရီဒူးျမန္မာအေနျဖင့္ ျမန္မာလူထုအတြက္ အေကာင္းမြန္ဆံုးႏွင့္ အဆင့္အျမင့္ဆံုးေသာ နည္းပညာမ်ားကို ေဆာင္ယူလာေပးျခင္းျဖင့္ ပိုမိုဖြင့္ျဖိဳးတိုးတက္ေသာ လူေနမႈဘဝကို ရရွိပုိင္ဆုိင္ႏုိ္င္ေစရန္ ပံ႔ပိုးေပးလ်က္ရွိပါသည္။