7/10/2016

♪ “Samsung Pay ႏွင့္ Android Pay” ♫


ဖြံ႕ၿဖဳိးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေငြစကၠဴကုိင္သုံးလုိစိတ္ တစ္ေန႔တျခားနည္းလာသည္။ စကၠဴမဟုတ္ေသာပုိက္ဆံက အေ၀းသို႔ေငြလႊဲျခင္း၊အြန္လုိင္းေစ်း၀ယ္မႈမ်ားအတြက္ ေငြေခ်ရ လြယ္ျခင္း၊ ေငြစကၠဴမဟုတ္သည့္အတြက္လုံၿခဳံမႈ ပုိအား ေကာင္းျခင္းစသည့္အားသာခ်က္မ်ားရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။iOS ဖက္ျခမ္း တြင္Apple Pay ကုိအသုံးျပဳေနပါသည္။Android ဖက္ျခမ္းတြင္Samsung Pay ႏွင့္Android Payဟူ၍ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ႏွစ္မ်ဳိးရွိေနသည္။ထြက္ရွိလာသည္မွာ လည္းမတိမ္းမယိမ္း။အရည္အေသြးခ်င္းကလည္းမတိမ္းမယိမ္း။ သုိ႔ေသာ္ လူႀကိဳက္မ်ားၿပီးအသုံး၀င္သည့္ေနရာတြင္ ေလာေလာဆယ္၌ Samsung Pay ကအားသာခ်က္အခ်ဳိ႕ရွိေနသည္။ ေရရွည္တြင္မည္သည့္ေငြေခ်စနစ္က အားသာမည္ဟု အေသအခ်ာမေျပာႏုိင္ေသး။သုိ႔ျဖစ္၍ယင္းေငြေခ်မႈစနစ္ႏွစ္မ်ဳိးအေၾကာင္းကုိ ေလ့လာၾကည့္ၾကပါမည္။


<Samsung Pay>

Samsung Pay သည္ ေလာေလာဆယ္တြင္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံမႈရ ေနေသာ ေငြေပးေခ်၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္ပါသည္။ၿပိဳင္ဖက္ေငြေပးေခ်မႈ စနစ္ မ်ားကNFC ေပၚ၌အားျပဳေနခ်ိန္တြင္Samsung ကသူ႔မူပုိင္နည္းပညာ ျဖစ္ေသာ Magnetic secure Transmission စနစ္ကုိတီထြင္ အသုံးျပဳပါ သည္။တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္NFC ကုိလည္းအသုံးျပဳႏုိင္ေစပါ သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ NFC မရွိႏုိင္ေသာေနရာတြင္Samsung Pay ကအလုပ္လုပ္ႏုိင္ပါသည္။ လက္ေတြ႕ တြင္Samsung Pay သည္ကုန္သည္တုိင္း၏terminal အားလုံး နီးပါးေလာက္ႏွင့္အလုပ္လုပ္ပါသည္။ယင္းအားသာခ်က္ကပင္လွ်င္မိမိ၏ ပုိက္ဆံအိတ္အားအိမ္တြင္ထားခဲ့ၿပီးSamsung Pay စနစ္ျဖင့္ ေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေစ်း၀ယ္ႏုိင္ခြင့္၊ ေငြေခ်ႏုိင္ခြင့္ရရွိေစပါသည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ကမၻာတစ္လႊား၌Samsung Pay စနစ္ကုိလက္ခံ အသုံးျပဳႏုိင္ေသာစတုိးဆုိင္ေပါင္းသန္းသုံးဆယ္ခန္႔ရွိေနပါသည္။Android Pay မွာကဲ့သုိ႔ပင္Samsung Pay ကုိဘဏ္ေပါင္းမ်ားစြာက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးထားပါသည္။

ေၾကြး၀ယ္ကတ္ထုတ္လုပ္သူအေတာ္မ်ားမ်ားကလည္းSamsung Pay စနစ္ ကုိအသုံးျပဳႏုိင္ရန္စီစဥ္ေပးထားပါသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္Samsung Pay သည္ ေစ်း၀ယ္ရာတြင္လြယ္သည္။ ေငြလႊဲရာတြင္လြယ္သည္။Gift Card မ်ားမွေန၍ ေငြသားျပန္ထုတ္ျခင္းကုိလက္လီအေရာင္းေစ်းဆုိင္မ်ားတြင္လြယ္ကူစြာျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။Samsung device တစ္ခုသာ ျဖစ္ပါသည္။အသံုးျပဳရ လြယ္ကူမႈ အပိုင္းတြင္Samsung Pay သည္အြန္လုိင္းေငြေပးေခ်မႈထက္မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ေငြေပးေခ်မႈကုိအသားေပးပါသည္။NFC ကုိသုံးပင္သုံးႏုိင္ေသာ္လည္း မိမိ၏ ကုိယ္ပုိင္နည္းပညာကုိသာအားကုိးပါသည္။သုံးစြဲသူအေနျဖင့္လုိအပ္သည္မွာ Samsung Pay စနစ္ကုိအသုံးျပဳႏိုင္ေသာSamsung Pay သည္ၿပိဳင္ဖက္မရွိဟု ဆုိရေလာက္ေအာင္ျဖစ္ပါသည္။ယင္းစနစ္ကုိSamsung Swipe, Secure and Pay အမႊမ္းတင္ၿပီး ေခၚပါသည္။Samsung KNOX စနစ္ႏွင့္ARM Trust Zone တုိ႔ကိုတြဲဖက္အသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္လုံၿခဳံမႈအားေကာင္းျခင္းမွာလည္းအင္အား တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။အားသာခ်က္အပုိင္းကိုၾကည့္လွ်င္Samsung Pay သည္ ေငြေၾကးအလြန္အကြၽံသုံးစြဲျခင္းကုိအားေပးအားေျမႇာက္မလုပ္ပါ။ပထမဆုံး ေသာSamsung Pay Card လုပ္သည့္အခါWireless Headphone အခမဲ့ ေပးျခင္းမ်ဳိးလည္းရွိပါသည္။အားနည္းခ်က္အပုိင္းကုိၾကည့္လွ်င္Samsung Pay ကုိATM စနစ္တြင္အသုံးမျပဳႏုိင္ပါ။ထုိ႔ေၾကာင့္ ေလာေလာဆယ္တြင္လက္လီ အေရာင္းဆုိင္မ်ား၌သာအသုံးျပဳႏုိင္ပါေသးသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ ေငြသားကုိင္၍ အသုံးျပဳရန္လုိအပ္မည့္အေျခအေနမ်ား၌ကတ္ထဲမွေငြသားကုိထုတ္ယူသုံးစဲြရန္အခက္အခဲရွိပါမည္။ ေခတ္ေဟာင္းနည္းပညာေဟာင္းတုိ႔ကုိအသုံးျပဳေသာ ေငြေပးေခ်ရာေနရာမ်ားတြင္Samsung Pay ကုိအသုံးျပဳႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ

ထုိနည္းပညာအေဟာင္းတုိ႔သည္စက္အတြင္းသို႔credit card (သုိ႔) debit card ကုိထုိးထည့္ေပးရေသာ ေငြေခ်စနစ္ကုိသုံးေလ့ရွိၿပီးcontract less payment စနစ္ကုိအသုံးခ်ႏုိင္ေလ့မရွိပါ။သုံးစြဲသူအမ်ားစုကSamsung Pay စနစ္ကုိ ႏွစ္သက္ၾကျခင္းမွာယင္းသည္card တစ္မ်ဳိးတည္းျဖင့္device ေပါင္းမ်ားစြာ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳႏုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ဥပမာျပရမည္ဆုိလွ်င္မိမိထံ၌ကတ္တစ္ခုရွိလွ်င္မိမိ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းကလည္းသုံးႏုိင္ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ယင္းစြမ္းေဆာင္ခ်က္ကအလြန္ပင္အဆင္ေျပပါသည္။သို႔ေသာ္ သူတစ္ပါးအားအသုံးျပဳခြင့္ေပးလိုက္ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ေငြေပးေငြယူ ရွင္းတမ္း ကုိျပန္၍စစ္ေဆးၾကည့္ရန္လိုပါမည္။Samsung Pay ႏွင့္တြဲဖက္ အသုံးျပဳႏုိင္မည္မွာ၂၀၁၆ခုႏွစ္ထုတ္Galaxy S7 ႏွင့္S7 Edge တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။

<Android Pay>

Android Payစနစ္ကုိ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ၁၁ရက္ေန႔တြင္ ပြဲထုတ္ခဲ့ ၿပီးNFC စနစ္ပါ၀င္ေသာdevice အားလုံးတြင္အသုံးျပဳႏုိင္ေစရန္ရည္ရြယ္ပါ သည္။သို႔ေသာ္ယင္းdevice သည္Host card Emulation ကုိအေထာက္အပံ့ ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။NFC ႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္သည္အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုလက္လီအေရာင္းေလာကတြင္ႀကီးမားေသာအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္Android Pay စနစ္ကုိ အေထာက္အပံ့ ေပးေသာ ေငြေၾကးဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းေပါင္း၄၂ခုရွိၿပီးဤ စနစ္ကုိ အသုံးျပဳမည္ဟုသေဘာတူလက္မွတ္ထုိးထားေသာဆုိင္ေပါင္း တစ္သန္းေက်ာ္ရွိပါသည္။ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပုိက္ဆံအိတ္ေလာကထဲသုိ႔Google ၀င္လာျခင္းသည္ယခုအခ်ိန္အထိအေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာအက်ဳိး သက္ေရာက္မႈရွိသည္ဆုိျခင္းကုိမျငင္းႏုိင္ပါ။Android Payစနစ္သည္credit card ႏွင့္debit card မ်ားကိုပါ၀င္ခြင့္ျပဳသည့္အျပင္ဤစနစ္ျဖင့္Gift Card မ်ား၊Loyalty Card မ်ားကိုရယူခြင့္ရွိပါသည္။Screen ေပၚတြင္ေပၚေသာ barcode တုိ႔ကို ေငြကုိင္မ်ားကscanner ျဖင့္ဖတ္ၿပီးေနာက္ယင္းကတ္မ်ားျဖင့္ စာရင္းရွင္းျခင္းကိုလက္ခံေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။ပစၥည္း၀ယ္ယူမႈအတြက္အပုိေဆာင္းပစၥည္းမ်ားေလွ်ာ့ေစ်းကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားရွိလွ်င္လည္းေကာင္း၊ပစၥည္း ၀ယ္ယူမႈအတြက္အမွတ္ေပးစနစ္ရွိလွ်င္လည္းေကာင္း၊ယင္းတုိ႔ကုိ ေငြရွင္းရာ ေနရာတြင္ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ပါသည္။ထုိ႔ျပင္မိမိမႀကိဳက္၍ျပန္ေပးလုိေသာပစၥည္းမ်ား၊ယင္းပစၥည္းတုိ႔အတြက္ ျပန္အမ္းေငြမ်ားကိစၥကိုလည္း ႐ုိးရွင္းစြာျပဳလုပ္ႏုိင္ပါေသးသည္။

Android Payစနစ္သည္appအေျခခံေသာစနစ္ျဖင့္အသုံးျပဳေသာ စတုိး ဆုိင္မ်ားတြင္ ေငြေပးေခ်မႈျပဳႏုိင္ေစပါသည္။မ်ားမၾကာမီကာလအတြင္း Android Pay စနစ္ကုိATM စက္မ်ားျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ အေျခအေနလည္းရွိပါသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္မုိဘုိင္း ေငြေပးေခ်မႈသုံးစြဲရန္ မျဖစ္ႏုိင္ဘဲ ေငြသားျဖင့္ေပးေခ်ရန္လုိအပ္ေသာကိစၥမ်ားတြင္ ေငြထုတ္ယူ သုံးစဲြႏုိင္ပါဦးမည္။ ေရွ႕တြင္ထြက္ခဲ့ဖူးေသာGoogle Wallet စနစ္ထက္စာ လွ်င္Android Pay ကပုိ၍ေစ်းႀကီးၿပီးပုိ၍အသုံးတည့္ေသာစနစ္ျဖစ္သည္ဟု ေငြစကၠဴမဲ့စနစ္ကုိ ေထာက္ခံသူမ်ားကဆုိသည္။Android Payသည္NFC ကုိ အသုံးျပဳသလုိPIN Code ကုိလည္းအသုံးျပဳသည္။User အစစ္ဟုတ္မဟုတ္ စစ္ေဆးရန္အတြက္လည္းလက္ေဗြရာဖတ္စနစ္ကုိအသုံးျပဳထားပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လုံၿခဳံမႈစနစ္ကုိပုိမုိအားေကာင္းလာေစပါသည္။ထုိ႔ျပင္ဖုန္းlocked ျဖစ္ေနေသာအေျခအေနတြင္Smart authenitication စနစ္ကုိသုံးရန္ ဆုံးျဖတ္ ပါသည္။Android Pay စနစ္ကုိအသုံးျပဳရန္အတြက္မိမိ၏ဖုန္းတြင္NFC Chip ရွိရန္လုိအပ္ပါသည္။

<Samsung Pay ႏွင့္Android Pay တုိ႔၏အားသာခ်က္အားနည္းခ်က္မ်ား>

Device အေထာက္အပံ့ပုိင္းကုိၾကည့္လွ်င္Samsung Pay သည္Galaxy S6, S6 Edge, S6 Edge+, Galaxy S7 active, Galaxy Note 5, Galaxy S7 ႏွင့္ Galaxy S7 Edge တုိ႔တြင္အသုံးျပဳႏုိင္သည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။Android Pay စနစ္မွာAndroid 4.4 ႏွင့္အထက္အသုံးျပဳထားၿပီးNFC Chip ပါေသာAndroid Device တုိင္းတြင္သုံးႏုိင္ပါသည္။ဤစနစ္ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးမွာ ေလာေလာဆယ္တြင္ ဥေရာပတုိက္၌သုံးႏုိင္ျခင္းမရွိေသးဘဲအေမရိကန္ႏုိင္ငံ၌သာအသုံးတြင္ပါ သည္။အိႏၵိယ၊အာရွႏွင့္ၾသစေတးလ်ႏုိင္ငံမ်ားတြင္Samsung Pay ကိုသုံး ႏုိင္ေသာ္လည္းAndroid Pay စနစ္ကုိသုံးႏုိင္ျခင္းမရွိပါ။က်န္ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ား တြင္ဤစနစ္ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးကုိသုံးႏုိင္ျခင္းမရွိေသးပါ။နာမည္ႀကီးMaster Card, Visa Card ႏွင့္American Express တုိ႔ကစနစ္ႏွစ္မ်ဳိးကုိအေထာက္အပ့ံ ေပးေသာ္လည္း ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးသည့္ဘ႑ာေရး အဖြဲ႕အစည္း တြင္Android Pay ကအားသာပါသည္။

ဧဧသက္(ျဖိဳးဓနဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံု)

Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal<<< ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။ >>>
 
www.pyaephyo.com