ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စီးပြားေရးပြင့္လင္းလာသည္ႏွင့္အမွ် ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားလည္း အမ်ားအျပား ဝင္ေရာက္ လာခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ လုိအပ္ခ်က္ မ်ားျပားလာေသာ အလုပ္ခြင္ေနရာမ်ားအတြက္ အဓိက အခန္းက႑ျဖစ္ေသာ ပညာေရး က႑သည္လည္း အဆင့္ဆင့္တိုးတက္လာေနသည္။ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလိုအပ္လာေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားအရ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လိုအပ္ခ်က္မ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္။ ထိုအဓိကလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ work.com.mm မွ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး အြန္လိုင္းအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား သာမက အြန္လိုင္းပညာေရးအခြင့္အလမ္းအသစ္ကိုပါ တိုးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္သည္။

Work.com.mm မွ အသစ္ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕သြားမည့္ အြန္လိုင္းပညာေရးပလက္ေဖာင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္အား Country manager Mr. Bart Van Dijk က “ယေန႔ေခတ္ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားေစ်းကြက္မွာ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားဟာ ပိုမိုတိုးတက္မႈကို ရွာေဖြေနၾကျပီး ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ားမွာ သိသိသာသာ တိုးတက္လာခဲ့ သည္။အခ်ိဳ႕ေသာတကၠသိုလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္ေက်ာင္း၏ သင္တန္းမ်ားအား အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကုမၸဏီမွ ကူညီေၾကာ္ျငာေပးမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ work.com.mm မွ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားသာမကပဲ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီသင္တန္းမ်ားကိုပါ သင္ၾကားႏိုင္ေစရန္ ပညာေရး အြန္လုိင္းပလက္ေဖာင္းကိုပါ ဖန္တီးေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း”  ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မိမိဘ၀ကိုေနာက္တစ္ဆင့္တက္လွမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ အေကာင္းမြန္ဆုံးႏွင့္အသင့္ေတာ္ဆုံးေသာ အသက္ေမြးလမ္းေၾကာင္း အလုပ္မ်ားကို အလြယ္တကူေရြးခ်ယ္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီေက်ာင္းမ်ားကုိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ား၊ အသက္ေမြးလမ္းေၾကာင္းသင္တန္း တက္ေရာက္ခ်င္သူမ်ား အေနျဖင့္မိမိၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ သင္တန္းကိုတစ္စုတစ္စည္းတည္းႏွင့္ တစ္ေနရာတည္းတြင္ ေရြးခ်ယ္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္။ ထို႕အျပင္ work.com.mm  ဝဘ္ဆိုက္မွ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈျပီး တိုက္ရိုက္ register (မွတ္ပုံတင္စာရင္းသြင္း) ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မွာျဖစ္သည္။ အြန္လုိင္းေပၚတြင္ရွာေဖြႏိုင္သျဖင့္ မည္သည့္အခ်ိန္မဆို ၂၄ နာရီ တပတ္ ၇ ရက္ ဝင္ေရာက္၍ မိမိတို႕လိုအပ္သည္မ်ားအား အခ်ိန္ကုန္သက္သာစြာသိရွိနိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Shaw Academy မွ ထိုအားသာခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အၾကီးဆုံး အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေရး ဝဘ္ဆိုက္တခုျဖစ္ေသာ work.com.mm ႏွင့္ အြန္လိုင္းပညာေရးပလက္ေဖာင္းတခုကို ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျပီး ပထမအဆင့္သင္တန္းမ်ားအားလံုးကို အခမဲ့ သင္ၾကားႏိုင္မည့္အခြင့္အေရးကို ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Work.com.mm ၏ ပညာေရးအြန္လုိင္းပလက္ေဖာင္းတြင္ပါဝင္ေသာ Temasek International College မွ General Manager တဦးျဖစ္ေသာ Mr. Amos Rao က “ကၽြန္ေတာ္တို႕အတြက္ အလြန္ေကာင္းမြန္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈနဲ႔ ညွိညွိႏိႈင္းႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တ့ဲ work.com.mm ၏ account manager တို႕ေၾကာင့္ အလြန္အဆင္ေျပပါတယ္။ ဒီ ပညာေရးအြန္လိုင္းပလက္ေဖာင္းေၾကာင့္ အခ်ိန္ပိုင္းေက်ာင္းတက္ခ်င္သူမ်ားနဲ႕ အျခားေက်ာင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ေပးႏုိင္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဆက္လက္ျပီး  work.com.mm ႏွင့္ပူးေပါင္းျပီး အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ား၊အသက္ေမြးလမ္းေၾကာင္းသင္တန္း အတြက္ လြယ္ကူလွ်င္ျမန္စြာ သင္တန္မ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း” ေျပာၾကားသြားသည္။

အဆုိပါ work.com.mm ၏သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားအပိုင္းက႑တြင္ ပါ၀င္လိုေသာသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ www.work.com.mm/go/courses ႏွင့္ 09-784004934 ႏွင့္ 09-261601095 သို႔ဆက္သြယ္ စုံစမ္းႏိုင္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးမန္ေနဂ်ာ မေကခိုင္မွ အေသးစိတ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။