ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္ အသင္းမွႀကီးမွဴး၍ IT နည္းပညာရပ္မ်ားကို စိတ္ဝင္စားေသာ ျမန္မာလူငယ္မ်ားအတြက္ WordPress Professionals Course သင္တန္းကို  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၇) ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္သြားမည္္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းကို Computer Knowlegde အနည္းငယ္ရွိသူမ်ား၊ HTML, CSS, PHP တက္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား၊ Web Foundation တက္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားႏွင့္ Website ေရးသားျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳလိုသူမ်ား အထူးတက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

သင္တန္းကာလအတြင္း Website တစ္ခုေရးသားျခင္းမွ စတင္ၿပီး Domain ဝယ္ယူျခင္း၊ Hosting တင္ျခင္း တို႔ပါမက်န္ Theory ပိုင္းႏွင့္ လက္ေတြ႔ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကိုလည္း စံုလင္စြာသင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။ Website တစ္ခုစတင္ေရးသားျခင္းကို အေျခခံၿပီး သင္ၾကားေပမည္ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းသားတစ္ဦးျခင္းအေနျဖင့္လည္း သင္တန္းကာလအတြင္း Website Project တစ္ခုကို ေရးသားရမည္ ျဖစ္ၿပီး Project တင္ျပႏိုင္မွသာလ်ွင္ Certificate အား ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းၿပီးဆံုးပါက ကိုယ္ပိုင္ Website မ်ားေရးသားႏိုင္ျခင္း၊ CMS Developer အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ Website မ်ားအား ေရးသားေရာင္းခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ပါဝင္မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား
 • Install WordPress and find a web host
 • Navigate WordPress
 • Create content
 • Set up a blog
 • Customize the appearance and install themes
 • Install plugins, configure a contact form plugin, and a photo gallery plugin
 • Maintain, backup, and secure your website
 • Overview of theme: Theme frameworks, child themes, and vertical themes
 • Advanced theming: Anatomy of a child theme
 • Functions.php: Media sizes and some useful snippets of PHP code
 • E-commerce in-depth: Eshop and WooCommerce
 • Event Management: Events, calendars and tickets
 • Advanced content plugins: Types and views
 • Domain Registering and Buying
 • Hosting Management (C panel management)
 • Web mail account creating and managing
သင္တန္းကာလ                –           ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၇) ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာ (၃) ရက္အထိ (ပိတ္ရက္မရွိ)
သင္တန္းအခ်ိန္                –           ညေန ၀၅း၃၀ နာရီ မွ ၇း၃၀ နာရီအထိ
သင္တန္းေၾကး                 –           ၁၀၀,၀၀၀ိ/ (တစ္သိန္းက်ပ္)
MCPA Member (50%)     –           ၅၀,၀၀၀ (ငါးေသာင္းက်ပ္)
သင္တန္းသားဦးေရ           –           (၁၅) ဦး
သင္တန္းေနရာ                 –           အေဆာင္ (၉)၊  ေျမညီထပ္၊ MCPA LAB ROOM, MICT Park၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္။

သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၇) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ (၂) နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ MCPA ႐ံုးခန္းသို႔ လာေရာက္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္ သိရွိလုိပါက ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္ အသင္း႐ံုးခန္း၊ အေဆာင္(၉)၊ ေျမညီထပ္၊ ဖုန္းနံပါတ္ – ၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉-၇၃၀၈၈၃၀၀ သို႔ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

(မွတ္ခ်က္။   အတန္းတက္ခ်ိန္ ၇၅ % မျပည့္ပါကသင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ ေပးအပ္မည္မဟုတ္ပါ။)