10/23/2016

♪ “Anti-virus ဒုကၡေပးသည့္အခါ” ♫


ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးအတြက္ Anti-virus က မရွိမျဖစ္ဆိုရေလာက္ေအာင္ အေရးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းေၾကာင့္ ဒုကၡ ေရာက္ရသည့္အျဖစ္ မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ Pirated software မ်ားတင္သည့္အခါ crack file, Patch file မ်ားကို Anti-virus က malware ဟုသတ္မွတ္ၿပီး သံုးခြင့္မေပးျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ Third party software တစ္ခုသည္ security software ႏွင့္အဆင္မေျပ။ ပမာဆိုရေသာ္ ကြန္ပ်ဴတာထဲက firewall ကပိတ္ဆို႔ထား သျဖင့္ အင္တာနက္ခ်ိတ္၍မရျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ထိုသို႔အျဖစ္မ်ိဳးရွိလာသည့္ အခါ Software တစ္ခုခုအား ဖယ္ဖို႔စဥ္းစားရပါမည္။ သို႔ေသာ္ သာမန္ ကြန္ပ်ဴတာ အသံုးျပဳသူ တစ္ဦးအေနျဖင့္ Software တစ္ခုအား ဖယ္သင့္၊ မဖယ္သင့္ဆံုးျဖတ္ရန္မလြယ္ပါ။ ထိုကိစၥမ်ိဳးအတြက္ should IRemove It Software ကိုအသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ ယင္းကို www.shouldiremoveit.com မွ download ခ်ၿပီး အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ ယင္းသည္ လြယ္လင့္တကူအသံုးျပဳ ႏုိင္ေသာ Tool တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာထဲရွိ install လုပ္ထားေသာ Program အားလံုးကို စစ္ေဆးေပး ပါသည္။ ၿပီးလွ်င္ ယင္းတို႔၏ အႏၲရာယ္ေပးႏိုင္မႈ အလိုက္ ႀကီးစဥ္ငယ္လိုက္ စီေပးပါသည္။

အနီေရာင္အလံထိုးျပထားေသာ Program တို႔သည္ လံုၿခံဳေရးအရ အႏၲရာယ္ အရွိဆံုး Program မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ယင္း Program တို႔ကို ခ်က္ခ်င္းဖယ္ရွား ပစ္သင့္ပါသည္။ ျပထားေသာ Program စာရင္းထဲမွတစ္ခုကိုေရြးၿပီး ယင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ႏုိင္သည္။ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ၿပီး Should I Remove It website သို႔၀င္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာ Program ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သိႏုိင္ပါ မည္။ ထို႔ျပင္ ယင္း Program ကို လူဦးေရမည္မွ်က ဖယ္ရွားပစ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ကိုပါ ေတြ႕ႏုိင္ပါမည္။ Should I Remove It website အတြင္းရွိ uninstall button ကိုႏွိပ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ Program အားဖယ္ရွားႏုိင္သည္။ အင္တာနက္ သာ လိုင္းေကာင္းမည္ဟုဆိုပါက အဆိုပါလမ္းေၾကာင္း သည္ windows ၏ control panel မွ၀င္၍ ဖယ္ရွားသည္ထက္ပို၍ျမန္ပါသည္။မိမိအား ဒုကၡေပး ေနေသာ Program တစ္ခုသည္ malware ဟုတ္ မဟုတ္ အြန္လိုင္း malware database တြင္၀င္ၿပီး စစ္ေဆးႏုိင္သည္။ security software ထုတ္လုပ္ေသာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္ malware ဟု အေသအခ်ာသိထားေသာအရာမ်ား ကို ေစ့စံုစြာစုစည္း၍ database အျဖစ္ အြန္လိုင္းတြင္ စုစည္းထားပါသည္။ ယင္း database အတြင္း ၀င္ၾကည့္လွ်င္ up-to-date ျဖစ္ေသာ malware အစစ္ အမွန္ တို႔ကိုေတြ႕ရပါသည္။ အႀကီးမားဆံုးေသာ အြန္လိုင္း malware database တစ္ခုမွာ Symantec's security Response ျဖစ္သည္။ လိပ္စာမွာ www. symantec.com/security-response ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈရန္လည္း အလြန္လြယ္ပါသည္။

webpage သည္ ေတြ႕ထားေသာ malware တို႔အား Threats, Risks Vulnerabilities ဟူ၍ အစိတ္အပိုင္းသံုးခု ခြဲျခား၍ ေဖာ္ျပေပးပါသည္။
Risk tab သည္ install လုပ္သူက အလိုမရွိဘဲအတင္ခံလိုက္ရေသာ Program (Potentially unwanted Programs) ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းထဲတြင္ adaware မ်ားပါ၀င္သလို နာမည္တျခားအသံုးတျခားျဖစ္ေသာ app မ်ားလည္း ပါ၀င္ပါ သည္။ Threat tab ေအာက္တြင္မူ Trojans, Ransomware ႏွင့္အျခား malware မ်ားကိုေတြ႕ရပါမည္။ Tab တစ္ခုစီရွိ စာရင္း၀င္ malware တို႔အား ရက္စြဲအလိုက္တန္းစီ၍ ျပသေပးထားပါသည္။ ေလာေလာလတ္လတ္ေတြ႕ရွိ ထားေသာ malware တို႔က စာရင္း၏ ထိပ္ဆံုးပိုင္းတြင္ရွိပါမည္။ အမည္ အလိုက္ ၾကည့္လိုသည္ဟုဆိုပါက A-Z tab ကို ကလစ္ႏွိပ္ၿပီးၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။ မိမိသံသယရွိ ေသာ ဖိုင္၏ အမည္အား search box တြင္ ႐ိုက္ထည့္ၿပီးလည္း ရွာေဖြၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္။Software တစ္ခုသည္ malware တစ္ခုမဟုတ္သည္ မွာ ေသခ်ာေသာ္လည္း anti-virus က malware အျဖစ္ မွားယြင္း သတ္မွတ္ သည္လည္းရွိပါသည္။ ယင္းကို false positive ဟုေခၚသည္။ ဤသို႔မွားယြင္းၿပီး သတ္မွတ္ရျခင္းမွာ အၿမဲတေစစာရင္း တိုးျမႇင့္ေနေသာ malware database ႏွင့္တိုက္ဆိုင္ၿပီး စစ္ေဆးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အေကာင္းဆံုး anti-virus program တို႔သည္ Virus ႏွင့္ဆင္ေသာ အျပဳအမူမ်ိဳးျပဳမူတတ္သည့္ Software တို႔အား ရွာေဖြေလ့ရွိပါသည္။ တရား၀င္စစ္ေဆးၿပီး malware စာရင္းထဲသို႔ မပို႔ေသးေသာအရာပင္ျဖစ္ေစကာမူထူးဆန္းၿပီး virus ဆန္ေသာအမူအက်င့္ ရွိသည့္ Software တို႔ကို လတ္တေလာ malware အျဖစ္ သတ္မွတ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တရား၀င္ထုတ္ေ၀ၿပီး တရား၀င္ရယူသံုးစြဲထားေသာ Program ပင္ျဖစ္ေစကာမူ Anti-virus က malware ဟု မွားယြင္းၿပီးသတ္မွတ္မိသည္ မ်ိဳးရွိပါသည္။Anti-virus ႐ႈ႕ေထာင့္မွၾကည့္ၿပီး သံသယရွိပါက ယင္း Software သည္ malware စာရင္းပင္ မ၀င္ေသာ္လည္း behaviour အရ malware ဟု သတ္မွတ္ခံရျခင္းရွိပါမည္။ virus signature တစ္ခုရွိ code pattern ႏွင့္ Software တစ္ခု ပါ၀င္ေသာ Code pattern တို႔သည္ တိုက္ဆိုင္စြာတူညီေန ပါက malware ဟုသတ္မွတ္ခံရေသာ သေဘာျဖစ္ပါသည္။ သံသယျဖစ္ဖြယ္ Software တစ္ခုအား အမွတ္တမဲ့လႊတ္ေပးမိျခင္းထက္ False positive သတ္မွတ္မိျခင္းက လံုၿခံဳမႈအတြက္ပို၍ ေကာင္းမြန္သည္ကို လက္ခံရပါမည္။ ကြန္ပ်ဴတာကို ေမႊမည့္ malware တစ္ခုလြတ္ထြက္သြားျခင္းထက္ တရား၀င္ ထုတ္လုပ္ေသာ Software တစ္ခုအား block လုပ္မိျခင္းကို ခြင့္လႊတ္ရပါမည္။
တရား၀င္ Software တစ္ခုအား anti-virus က quarantine လုပ္လိုက္ၿပီဟု ဆိုလွ်င္ သံုး၍ရေအာင္ တစ္နည္းတစ္ဖံု ႀကံစည္ရပါေတာ့မည္။ သို႕ေသာ္ မလႊဲသာမွႀကံစည္သင့္ပါသည္။ anti-virus က တားဆီး ပိတ္ဆို႔လိုက္သည္ ဆိုကတည္းက သံသယရွိစရာအေၾကာင္းရွိေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ anti-virus ကို(၀ယ္၍ျဖစ္ေစ/အခမဲ့ျဖစ္ေစ) တရား၀င္ ရယူသံုးစြဲျခင္းျဖစ္ပါက သက္ဆိုင္ရာ website သို႕ဆက္သြယ္ၿပီးအႀကံဥာဏ္ေတာင္းခံသင့္သည္။

သို႕မွသာ ယင္း Software အား run မၾကည့္ ခင္ကြၽမ္းက်င္သူတို႔၏ အတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္မႈကို လိုက္နာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။သံသယရွိေသာ Software တစ္ခုအား ကြၽမ္းက်င္သူ၏ အႀကံဥာဏ္ရသည္အထိမေစာင့္ဘဲ run ၾကည့္ခ်င္သည္ဟု ဆိုပါက ယင္းအား Sandbox ထဲတြင္ run ႏိုင္သည္။ Sandbox သည္ malware လြတ္ထြက္မလာရေအာင္ ေသခ်ာစြာကာရံ ထားေသာ hard drive ေပၚမွ ေနရာလြတ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သံသယရွိဖြယ္ program တစ္ခုအား sandbox ထဲတြင္ စိတ္ခ်၊ လက္ခ် install လုပ္ၾကည့္ႏိုင္သည္။ ဖြင့္ၿပီး သံုးၾကည့္ႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ကြန္ပ်ဴတာအား လံုး၀ ထိခိုက္ မည္မဟုတ္ပါ။ ဤကိစၥအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ Software တစ္ခုမွာ sandboxie ျဖစ္သည္။ www.sandboxie.com မွ www.sandboxie.com ခ်ၿပီးအသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ဤ software ကို အသံုးျပဳလာသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ သို႔ေသာ္ယေန႔အထိ အေကာင္းဆံုး software တစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

Sandboxie သည္ အခမဲ့အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ software တစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အသံုးျပဳမႈရက္သံုးဆယ္ၾကာၿပီးေနာက္ လိုင္စင္ေၾကးေဒၚလာ (၂၀)မေပးပါက ေၾကာ္ျငာမ်ား၊ သတိေပးခ်က္မ်ားေတာက္ေလွ်ာက္ ထိုးပါမည္။ သည္းခံႏုိင္ကသံုးပါ။ Sandboxie ကို install လုပ္ၿပီးသည့္ ေနာက္ Program တစ္ခုအား run လိုသည္ဟုဆိုလွ်င္ installation ဖိုင္ (exe ဖိုင္)အား ညာကလစ္ ေထာက္ၿပီး ေပၚလာေသာအကြက္ထဲမွ Run sandboxed ကိုေရြးပါ။ ယင္း ေနာက္ Default Box ကိုဆက္၍ ေရြးခ်ယ္ ပါ။ ယင္း software အား ဆက္၍ sandbox ထဲတြင္အသံုးမျပဳလိုေတာ့ဟုဆိုပါက notification area ရွိ sandboxie icon ေပၚ တြင္ ညာကလစ္ေထာက္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ Default Box ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ Box ထဲရွိ content မ်ားကို Delete လုပ္လိုက္ပါ။

ဧဧသက္(ျဖိဳးဓနဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံု)

Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal


<<< ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။ >>>
 


www.pyaephyo.com