ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုး 4G ကြန္ရက္ကိုဆာင္ၾကဥ္းေပးခဲ့သည္ အူရီဒူးျမန္မာမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အထူးအဆင္ေျပေစမည့္ သီးသန္႕အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈ
(Dedicated Internet Access – DIA) ကို မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ျပီျဖစ္သည္။ အဆိုပါ
သီးသန္႕အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈ (DIA) သည္ ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ အေျခခံအင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈမွ စတင္ၿပီးင္ငံတကာႏွင့္ Point to Point ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးေသာအျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနျပီျဖစ္ပါသည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ေနသူအားလံုးအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္နွင့္တေျပးညီသိရွိႏိုင္ရန္၊ လုပ္ငန္းႏွင့္ဆိုင္သည့္ အေရးၾကီးေဒတာ၊
အခ်က္အလက္မ်ားကိုပည္တြင္း၊ပည္ပရွိ မိတ္ဖက္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ အလြယ္တကူေပးပို႔ႏိုင္ရန္အတြက္
မန္ဆန္ေကာင္းမြန္၍ လုံျခံဳမႈရွိျပီး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈကို
အမွန္တကယ္လိုအပ္ပါသည္။အူရီဒူး၏ သီးသန္႕အင္တာနက္ ( DIA ) သည္ ဖုိင္ဘာဆက္ေၾကာင္း (သို႕) မိုင္ခရိုေဝ႕ဗ္ကို
အသံုးျပဳလ်က္ခတ္မီနည္းပညာမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္လံုျခံဳစိတ္ခ်ယံုၾကည္ရသည့္ မန္ႏႈန္းျမင့္အင္တာနက္ကိုပးစြမ္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင္႔အညီ တစ္စကၠန္႔လွ်င္ ၁ မီဂါဘိုက္ မွ ၁၀၀မီဂါဘိုက္ႏွင့္အထက္ ရရွိႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းႏွင့္သင့္ေလ်ာ္သည့္ bandwidthမ်ားကို
မိမိတို႔လုပ္ငန္း လိုအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္ၿပီးရြးခ်ယ္၀ယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီးဒတာမ်ား uploadလုပ္ျခင္းနွင့္ download လုပ္ျခင္းတို႕ကို အကန္႕အသတ္မရွိဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ဖစ္သည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါ သီးသန္႕အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈ DIA ကို
အသံုးျပဳလိုပါကအခ်ိန္တိုအတြင္း လွ်င္ျမန္စြာတပ္ဆင္အသံုးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ျပီး သံုးစြဲခအားလာေရာက္ေကာက္ခံပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကိုပါ ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါသီးသန္႕အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈလွ်ာက္ထားရာတြင္Bandwidth မ်ားကို စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္င္မည္ျဖစ္ျပီး ၊လွ်ာက္ထားျပီးသား Bandwidthကိုအဆင့္ျမႇင့္တင္လိုပါကလည္း လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ အခ်ိန္တိုအတြင္းဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
အူရီဒူးျမန္မာ၏ Chief Business Officer ျဖစ္သူ Mr. Anadi Agnihotri က “ ကၽြန္ေတာ္တို႕က
သံုးစြဲသူေတြရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္မန္ႏႈန္းျမင့္အင္တာနက္
ပးအပ္ႏုိ္င္ဖို႕ကို အျမဲဲရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ျပီးမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အျမန္ဆန္ဆံုး၊
လိုင္းအတည္ျငိ္မ္ဆံုးႏွင့္ လံုျခံဳမႈရွိတဲ့ ကြန္ရက္ႏွင့္အတူ သံုးစြဲသူေတြရဲ႕
လုိအပ္ခ်က္ေတြကိုဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မယ့္ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို
အျမဲဆန္းသစ္တီထြင္ေပးအပ္ႏုိင္ဖို႕ အျမဲၾကိဳးစားလ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
ၾကီးၾကီးေသးေသးပႆနာမရွိပါဘူး။ အူရီဒူးျမန္မာရဲ႕ သံုးစြဲသူလိုအပ္ခ်က္နဲ႕အညီ
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိတဲ႕ အင္တာနက္အစီအစဥ္ေတြ အျမဲရွိေနတာေၾကာင့္ပါ “
ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။
အူရီဒူးျမန္မာအေနျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အနာဂတ္ကာလတြင္ ယွဥ္ျပိဳင္မႈျမင့္မားလာေသာေၾကာင့္ အျမဲအသင့္ျဖစ္ေနႏုိင္ေစရန္အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုပည္တြင္းင့္င္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားသို႔
ဝန္ေဆာင္မႈယူေနသည့္ကာလပတ္လံုး နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ဝန္ေဆာင္မႈပးအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ အူရီဒူးျမန္မာ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ၀၉၉၇၀၀၀၀၂၃၄ သို႕လည္းေကာင္း၊ care@ooredoo.com.mm သို႕လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ျပီး၊www.business.ooredoo.com.mm တြင္လည္း ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။