10/08/2016

♪ ပညာသင္ၾကားေနဆဲ ႏွင့္ ဘြဲ႕ရၿပီးစ က်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အလုပ္သင္ဝန္ထမ္းအစီအစဥ္ စတင္ ♫

telenor-internship

တယ္လီေနာျမန္မာလီမိတက္ (“တယ္လီေနာ”) အေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားေနဆဲ ႏွင့္ ဘြဲ႔ရၿပီးစ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အလုပ္သင္ ဝန္ထမ္းအစီအစဥ္ကို ယခုသီတင္းပတ္တြင္ စတင္လိုက္သည္။ ေလွ်ာက္ထားသူစုစုေပါင္း ၂၀၀ ခန္႕အနက္ ၂၆ ေယာက္ သည္ တယ္လီေနာ၏ ပထမဆံုး အလုပ္သင္အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ခြင့္ရရွိခဲ့ပါသည္။

အလုပ္သင္ဝန္ထမ္းအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားၾကသူမ်ားမွာ နည္းပညာတကၠသိုလ္(သန္လ်င္)၊ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္း နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္(ေမွာ္ဘီ)၊ အမ်ိဳးသား စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာဒီဂရီေကာလိပ္၊ Myanmar Imperial College ႏွင့္ Human Resource Management Institute တကၠသိုလ္ႏွင့္ေကာလိပ္ ၆ ေက်ာင္းတို႔မွျဖစ္သည္။ ၎အလုပ္သင္ဝန္ထမ္း မ်ားအေနႏွင့္  တယ္လီေနာ၏ လုပ္ငန္းက႑မ်ားျဖစ္သည့္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္၊ ဘ႑ာေရး၊ စီးပြားေရးလည္ပတ္မႈ၊ နည္းပညာ၊ သင္ယူေလ့လာေရး၊ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး၊  ေကာ္ပိုရိတ္ဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေရး က႑မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ သင္ယူ လုပ္ကိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

တယ္လီေနာအေနႏွင့္ အလုပ္သင္ဝန္ထမ္မ်ားအား ၎တို႔၏သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္ခြင္မ်ားသို႔ မဝင္ေရာက္မီ သိသင့္သည္ မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည့္အေနျဖင့္ ၃  ရက္ၾကာ အလုပ္ခြင္ မိတ္ဆက္အစီအစဥ္ကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါ အစီ အစဥ္တြင္ တယ္လီေနာ လုပ္္္္ငန္းစုႏွင့္ တယ္လီေနာ၏အလုပ္လုပ္ကိုင္သည့္ နည္းစနစ္မ်ားကို မိတ္ဆက္ေျပာၾကားျခင္း၊ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာက်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းအေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အခ်က္အလက္လံုၿခံဳမႈ ေရးရာမ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကား ေပးခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အလုပ္သင္ဝန္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ အဆိုပါအလုပ္သင္အစီအစဥ္ကာလ အတြင္းတြင္ သင္ယူ ေလ့လာႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကိုပါ ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ သည္ မ်ားကို လမ္းညႊန္ေပးခဲ့ပါသည္။

တယ္လီေနာ၏ အလုပ္သင္ဝန္ထမ္းေခၚယူမည့္ အစီအစဥ္ကို မိတ္ဆက္သည့္အေနျဖင့္ ၾသဂုတ္လတြင္ တကၠသိုလ္မ်ား၌ အဆိုပါအစီအစဥ္မ်ားအေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ တယ္လီေနာ၏ အလုပ္သင္ဝန္ထမ္း အစီအစဥ္အရ အလုပ္သင္၀န္ထမ္းတစ္ဦးသည္ ၁ လမွ ၃ လအထိ ေလ့လာ ရမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ကာလအတြင္းတြင္ အလုပ္သင္ဝန္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈနည္းစနစ္မ်ားကို သင္ယူေလ့လာႏိုင္မည့္အျပင္ အလုပ္ခြင္၌ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းမ်ား တိုးတက္လာေအာင္ သင္ၾကားေပးျခင္း၊ တယ္လီေနာ၏ သင္ၾကားေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ ၾကီးၾကပ္သူမ်ားထံမွ လမ္းညြန္ သင္ၾကားေပးျခင္းမ်ား ရရွိမည္ျဖစ္ကာ အလုပ္သင္အစီအစဥ္ ၿပီးဆံုးေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မ်ားကိုလည္း ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။ တယ္လီေနာသည္ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ အျခားတကၠသိုလ္ မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍လည္း ယခု အစီအစဥ္ကို ဆက္လက္ တိုးခ်ဲ႕သြားရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

“တယ္လီေနာအေနနဲ႔ အခုလို အလားအလာရွိတဲ့ အလုပ္သင္ဝန္ထမ္း ေတြကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ အျဖစ္ ေခၚယူႏိုင္ၿပီး သူတို႕ဟာ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ျပည္တြင္းနဲ႔ ႏို္င္ငံတကာက လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြနဲ႔ အတူတကြ လက္ရွိအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေနတဲ့ စီမံကိန္းေတြမွာ ပူးေပါင္းကူညီလုပ္ကိုင္ႏုိင္ၾကမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ၀မ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္မိပါတယ္။ အလုပ္သင္ ဝန္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ သူတို႔ရဲ႕ ရွိႏွင့္ၿပီးသား အသိပညာေတြကို တုိးတက္လာေစၿပီး သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။” ဟု တယ္လီေနာျမန္မာကုမၸဏီ၏ Chief People Officer (CPO) Anne Birgitte Kverum က ေျပာၾကားသည္။

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈကို ဦးတည္ေသာ အလုပ္ခြင္ အေလ့အထ
တယ္လီေနာသည္ လက္ရွိတြင္ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္ခန္႔အပ္ထားၿပီး ၎၏ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေထာက္ပံ့သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္လည္း ျပည္တြင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ မိတ္ဘက္ေပါင္း ၂၂၀ ေက်ာ္ႏွင့္ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္။ တယ္လီေနာသည္ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသၾကီးအားလံုးမွ သံုးစြဲသူေပါင္း ၁၇ သန္းေက်ာ္အား ၎၏ အေရာင္းဆို္င္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ပါဝင္သည့္ကိုယ္ပိုင္ကြန္ရက္မွတစ္ဆင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးေန ၿပီး ျပည္တြင္းမွရာႏွင့္ခ်ီေသာလူငယ္မ်ား အပါအဝင္ လူအဖြဲ႔အစည္းအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေပါင္း မ်ားစြာကို ဖန္တီးေပးေနသည္။

ထို႔အျပင္ တယ္လီေနာအေနျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ လူမႈဘဝ ဟန္ခ်က္ညီမွ်ေနေစရန္ အစဥ္အျမဲ အေလး ထား စဥ္းစားေပးပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ စိတ္ဝင္စားမႈ အမ်ားဆံုးခံရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ တစ္ခုျဖစ္ရန္ ရည္မွန္းထားသည့္ တယ္လီေနာအေနျဖင့္ အလုပ္ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြစြာ သတ္မွတ္ႏိုင္ေသာ အလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ ပိုမို တိုေတာင္းေသာ ရံုးတြင္းလုပ္ငန္းခ်ိန္မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးထားပါသည္။ တယ္လီေနာသည္ ၂၀၁၅ စက္တင္ဘာလကစကာ ျမန္မာႏို္င္ငံ၌ မီးဖြားခြင့္ ၆ လ (လစာေပး) ခံစားခြင့္ျပဳသည့္ ပထမဆံုးေသာ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီျဖစ္လာပါသည္။

တယ္လီေနာ အေနျဖင့္ ဝန္ထမ္း အဆင့္ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုကို အထက္ေအာက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဆင့္နည္းပါးစြာ တည္ ေဆာက္ထားၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ပိုမိုခြင့္ျပဳေပးထားသည္။ တယ္လီေနာျမန္မာကို ေဒသခံ အရည္အေသြးရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားျဖင့္ စစ္မွန္ေသာျပည္တြင္းကုမၸဏီအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲရန္ ၾကိဳးပမ္းမႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ထြန္းေတာက္လာမည့္ အရည္အေသြးရွိ ျမန္မာ၀န္ထမ္းမ်ားကို အေတြ႕အၾကံဳရွိ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားက ကူညီလမ္းညႊန္ ေပးၾက ပါသည္။

 

<<< ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။ >>>
 




www.pyaephyo.com